PROCEDURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI LOCATIVE A PERSOANELOR MARGINALIZATE SOCIAL

Între octombrie 2015 și februarie 2016 – în calitatea sa organizatorică, administrativă și consultativă – Fundația Desire a oferit sprijin pentru punerea în aplicare a planurilor locale de acțiune elaborate în Aiud și Cluj-Napoca în cadrul proiectul Angajament Local pentru Incluziunea Romilor (Local Engagement for Roma Inclusion, LERI). Mai multe informații despre acest program multianual al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene care operează în 11 țări din Europa sunt disponibile aici – http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme#Cluj-Napoca

Acest moment a fost unul dintre zecile de inițiative prin care Fundația Desire, din 2010 încoace s-a implicat în acțiuni pe plan local și național pentru dreptate socială și drepturi locative.

Acțiunile principale prin care grupurile de acțiune locală din Cluj-Napoca și Aiud, constituite sub LERI, au documentat – pe de o parte – nevoile persoanelor marginalizate social produse prin excluderea locativă, precum și – pe de altă parte – modul în care administraţiile publice locale răspund la acestea, au inclus următoarele:

 • Sprijinirea a 135 de persoane din zone urbane defavorizate din Cluj-Napoca în efortul lor de a completa și depune dosare de cerere de locuințe sociale, o acțiune care a facilitat documentarea istoriei și situației lor locative curente, precum și capacitarea persoanelor marginalizate de a-și face vizibile nevoile locative și de a-și revendica drepturile cetățenești.
 • Elaborarea unui set de propuneri de modificare a criteriilor utilizate de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca în cadrul procesului de atribuire a locuințelor sociale din fondul locativ de stat și participarea la consultarea publică inițiată de Primărie cu privire la acest subiect: PROPUNERI DE MODIFICARE A PROCEDURII ACTUALE DE ATRIBUIRE A LOCUINŢELOR SOCIALE; FUNDAMENTELE LEGALE ALE PROPUNERILOR DE MODIFICĂRI ÎN HCL CLUJ-NAPOCA 150/2013 CU PRIVIRE LA ATRIBUIREA DE LOCUINȚE SOCIALE; PUNCT DE VEDERE GALIL cu privire la proiectul de HCL privind modificarea si completarea HCL 150/2013 exprimat în contextul consultării publice inițiate de Primăria municipiului Cluj-Napoca. Mesajul cheie al acestui demers a fost: criteriile de alocare a locuințelor sociale din fondul locativ de stat trebuie să fie modificate pentru ca ele să răspundă la nevoile și drepturile celor marginalizați, drepturi stipulate în Legislaţia curentă (Legea Locuinţei 114/1996, Legea privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale 116/2002, Legea asistenţei sociale 292/2011).
 • Sprijinirea familiilor de romi dintr-o așezare informală și efortul Primăriei Municipiului Aiud de a legaliza locuințele informale pe baza prevederilor legale relevante din România din domeniul urbanismului, construcţiilor și cadastrului (Legea 50/1991 cu completările ulterioare).
 • Sprijinirea familiilor de romi (foste chiriașe ale unor apartamente dintr-o clădire amplasată în zona centrală, retrocedată Episcopiei Reformate în orașul Aiud) în efortul lor de a revendica și dobândi locuințe alternative adecvate, în conformitate cu prevederile legale relevante din România care protejează persoanele evacuate din clădiri retrocedate pentru a nu deveni persoane fără adăpost (conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 40/1999).
 • Capacitarea instituţională a Grupului de Iniţiativă Comunitară Aiud de identificare a nevoilor din cartierele de romi în vederea includerii acestor nevoi în viitoare proiecte de dezvoltare  derulate de către Municipalitate în parteneriat cu Grupul de Iniţiativă şi alţi actori relevanţi la nivel local.
 • Elaborarea a patru documente zonale pentru câteva dintre cele mai defavorizate zone de locuire din Cluj-Napoca (strada Cantonului, colonia Dallas, casele modulare – din Pata Rât; și strada Stephenson), care – pe baza unei serii de date colectate prin diferite inițiative începând cu anul 2010 – oferă o imagine sintetică asupra formării istorice a acestor teritorii ca urmare a unor măsuri administrative și / sau lipsa unor politici de dezvoltare incluzivă, precum și asupra situații actuale a locatarilor din aceste zone caracterizată de precaritate și nesiguranță locativă. Documentele au inclus și recomandări cu privirea la acele măsuri locale de acțiune care sunt impuse de aceste situații specifice. Ele au fost prezentate de către Grupul Local de Acțiune pentru Incluziune Locativă, GALIL, structurilor relevante ale Primăriei Cluj-Napoca și Prefecturii Judeţului Cluj .
 • Documente resurse privind (1) legalizarea locuințelor informale și (2) prevenirea evacuărilor forțate, care prezintă o serie de prevederi ale legislației naționale și internaționale referitoare la aceste subiecte. Documentele au fost prezentate de către grupul GALIL Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, dar acestea pot fi instrumente utile pentru orice organ al administrației publice, care își propune să pună în aplicare măsuri pentru îmbunătățirea siguranței și condiției locative ale persoanelor marginalizate social, inclusiv persoane de etnie romă împinse la periferia societății, și – prin acest lucru – să asigure dreptul la locuință adecvată a cetățenilor care trăiesc în condiții de sărăcie extremă.

Procedures for improving housing security of the socially marginalized

Between October 2015 and February 2016 – in its organizational, administrative and consultative capacity – Foundation Desire provided support for the implementation of the local action plans developed in Aiud and Cluj-Napoca in the framework of the Local Engagement for Roma Inclusion program (LERI). More information about this multiannual program of the European Union Agency for Fundamental Rights run in 11 countries from Europe are available here – http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme#Cluj-Napoca

This moment was one among of the dozens of initiatives in which Desire Foundation was involved since 2010 in what regards actions for social justice and housing rights at local and national level.

The major actions through which the local action groups from Cluj-Napoca and Aiud formed under LERI documented – on the one hand – the needs of marginalized people produced by housing exclusion, and – on the other hand – the ways how local public administrations respond to these, included the following:

 • Supporting 135 people from disadvantaged urban areas of Cluj-Napoca to elaborate and submit their social housing request files, an action that facilitated the documentation of their housing histories and current situation, and as well as empowered people to make visible their housing needs and to claim their citizenship rights.
 • The elaboration of a set of proposals for the modification of the criteria used by the Cluj-Napoca City Hall in the process of allocating social housing from the public housing fund and participation on the public consultation made by the City Hall on this subject: PROPUNERI DE MODIFICARE A PROCEDURII ACTUALE DE ATRIBUIRE A LOCUINŢELOR SOCIALEFUNDAMENTELE LEGALE ALE PROPUNERILOR DE MODIFICĂRI ÎN HCL CLUJ-NAPOCA 150/2013 CU PRIVIRE LA ATRIBUIREA DE LOCUINȚE SOCIALEPUNCT DE VEDERE GALIL cu privire la proiectul de HCL privind modificarea si completarea HCL 150/2013 exprimat în contextul consultării publice inițiate de Primăria municipiului Cluj-Napoca.  The key message of this endeavour was that the criteria of the allocation of social housing from the public housing fund need to be changed in order to respond to the needs and rights of the most marginalized, rights which are assured by the current Romanian legislation (Romanian Constitution, Housing Law 114/1996, Law for preventing and combating social marginalization 116/2002, Law of social assistance 292/2011, anti-discrimination and equal opportunities legislation).
 • Supporting Roma families from an informal settlement and the Aiud City Hall in their effort to legalize informal housing on the base of the relevant legal provisions in Romania from the domain of urbanism, constructions and cadastre (Law 50/1991 with further completions).
 • Supporting Roma families (former renters of apartments from a centrally placed building retroceded to the Reformat Episcopate in the city of Aiud) in their effort to claim alternative and adequate housing according to the relevant Romanian legal provisions that protect people evicted from retroceded buildings from becoming homeless (according to the Governmental Emergency Ordinance 40/1999).
 • Capacity-building of the Group for Community Initiative from Aiud in order to identify the needs of districts inhabited by impoverished ethnic Roma in order to be used in the process of preparing future development projects under the auspices of the City Hall in cooperation with the Group and other local stakeholders.
 • Elaboration of four Area documents on some of the most disadvantaged housing areas from Cluj-Napoca (Cantonului street, Dallas colony, modular houses – from Pata Rat; and Stephenson street), which – on the base of a series of data collected by different initiatives since 2010 – offers a synthethic view on the historical formation of these territories as a result of administrative measures and/or lack of inclusive development policies, and as well as on the current housing condition of the tenants characterized by precariousness and insecurity; the documents also included recommendations regarding the focus of the needed local action measures to be tailored to these specific situations, which were presented by the Local Action Group for Housing Inclusion (Grupul Local de Acțiune pentru Incluziune Locativă, GALIL) to the relevant structures of the Cluj-Napoca City Hall and Cluj County Prefecture.
 • Elaboration of two Resource documents on: (1) legalization of informal housing; and (2) prevention of forced evictions. The documents present a series of provisions of national and international legislation related to these subject. They were submited by the GALIL group to the Cluj-Napoca City Hall, but they might be useful instruments for any public administration body that aims to implement measures for improving the housing security and condition of the most marginalized, including impoverished ethnic Roma, and – by this – to assure the right to adequate housing of citizens living in extreme poverty.

Discuții despre atribuirea locuințelor sociale în municipiul Cluj-Napoca

În 16.12.2015 s-a desfășurat ultima Ședință a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca din anul 2015, care a inclus pe ordinea sa de zi și discutarea criteriilor de eligibilitate și de selecție utilizate în procesul de atribuire a locuințelor sociale în municipiul Cluj-Napoca.

1.

Pe de o parte s-a discutat și aprobat de către consilierii locali rezultatele preliminare ale procesului de selecție a beneficiarilor de locuințe sociale care au depus cereri în acest sens în anul 2015.  

Punctul 25. Proiect de hotarare privind aprobarea listei provizorii de prioritati pentru anul 2016, in vederea repartizarii, prin inchiriere, a locuintelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestatiilor si a componentei Comisiei de solutionare a contestatiilor. punctul 25_sedinta CL 16.12.2015

Participând la această ședință publică din partea Grupului de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă (GALIL) care a depus în noiembrie 2015 o serie de propuneri de modificare a criteriilor de atribuire a locuințelor sociale, Simona Ciotlăuș și Enikő Vincze au adus în discuție caracterul discriminatoriu al criteriilor definite în HCL 150/2013 pe baza cărora peste 41% din cererile de locuințe sociale depuse în anul 2015 au fost declarate neeligibile. Fragmente din discuțiile înregistrate la acest punct: Sedinta Consiliu Local Cluj-Napoca 16 decembrie 2015 extract punctul 25

2.

La punctul 27 de pe ordinea de zi a ședinței CL din 16.12.2015 consilierii locali au discutat și aprobat propunerea Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor fond de stat cu privire la modificarea HCL 150/2013.

Punctul 27. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Anexelor 1, 2 si 3 ale Hotararii nr. 150/2013 (criteriile de punctare [criterii de eligibilitate si de selectie] pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si repartizarea acestora in regim de inchiriere, formularele de inscriere pe listele de prioritati la locuintele sociale, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor, precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti). punctul 27_sedinta din 16.12.2015

Fragmente din discuțiile consilierilor locali înregistrate la acest punct: Sedinta Consiliu Local Cluj-Napoca 16 decembrie 2015 extract punctul 27

Simona Ciotlăuș și Enikő Vincze, chiar dacă s-au înscris de la începutul ședinței (și) la acest punct, nu au primit acordul din partea președintelui de ședință pentru luare de cuvânt. Din acest motiv, luarea de cuvânt din partea acestora a avut loc doar parțial și doar la finalul întregii ședințe a Consiliului Local (dei doar după ce votul consilierilor locali a avut deja loc la punctul 27), la capitolul diverse. Fragmente din înregistrarea discuțiilor de la acest punct: Sedinta Consiliu Local Cluj-Napoca 16 decembrie 2015 extract rubrica diverse

Discuții în media clujeană despre accesul la locuințe sociale

La emisiunea SOS a TVR Cluj din 26 noiembrie 2015, Adrian Dohotaru le-a invitat pe Simona Ciotlăuș și Enikő Vincze la o discuție despre politica locuirii, precum și despre inițiativa de modificare a criteriilor de atribuire a locuințelor sociale în municipiul Cluj-Napoca. Înregistrarea se poate urmări aici:

http://www.socialeast.ro/sos-locuirea-sociala-marsul-pentru-clima/

 

Invitată în studio la emisiunea Radio Cluj, Pulsul zilei de vineri, 27 noiembrie 2015, Enikő Vincze, profesor universitar la Universitatea Babeș-Bolyai și unul dintre inițiatorii grupului care a făcut propunerile de modificare:

 

http://radiocluj.ro/2015/11/27/cum-se-vor-acorda-locuintele-sociale-la-cluj/

 

 

Comunicat de presă – Susțineți dreptul la locuință!

Acum mai bine de jumătate de an, Grupul de Acţiune Locală pentru Incluziune Locativă (GALIL) a demarat acţiunea de susţinere a persoanelor care locuiesc în condiţii inadecvate şi nesigure, în zone segregate rezidenţial ale oraşului. Prin această acţiune de depunere a unui dosar-cerere de atribuire a unei locuinţe sociale, 150 de persoane au semnalat nevoia lor de locuire faţă de administraţia locală, multe dintre ele nefiind înregistrate anterior datorită prevederilor care le limitau eligibilitatea sau le defavorizau prin modul de calcul al punctajelor. Grupul a documentat toate aceste bariere de acces la locuinţele sociale, arătând felul în care un segment larg al locuitorilor oraşului, care se confruntă cu situaţii de muncă precară şi deprivare, sunt sistematic excluşi şi descurajaţi să solicite atribuirea unei locuinţe sociale[1].

Comunicat de presă GALIL_final_25noi2015

Totodată, GALIL a trimis o serie de scrisori Primăriei prin care arăta mecanismele discriminatorii ale procedurii locale de atribuire a locuintelor sociale, procedură care exclude exact persoanele care ar avea cea mai mare nevoie de asemenea forme de locuire. Mai recent, GALIL a elaborat și a depus în atenția Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor fond de stat din cadrul Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca o serie de propuneri de modificare a criteriilor de eligibilitate și de selecție utilizate în procesul de atribuire a locuințelor sociale[2]. Includerea acestora într-o nouă procedură ar schimba lista anuală de priorităţi, devenind eligibile şi persoanele ale căror nevoi de locuire sunt sistematic şterse şi făcute invizibile prin actuala procedură, sau înlăturate printr-un mod de calcul elitist care conferă 45 de puncte pentru doctorat, dar doar 2 puncte pentru un copil mic in familie.

Propunerile GALIL sunt fundamentate pe legislația românească care prevede că “accesul liber şi neîngrădit la locuinţă este un drept al fiecărui cetăţean”[3] şi că “pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială, prin politicile publice iniţiate, statul asigură accesul persoanelor vulnerabile la unele drepturi fundamentale, cum ar fi: dreptul la locuinţă…”[4]. Printre aceste propuneri se află și prioritizarea solicitanților care trăiesc în locuințe improprii, uneori fără forme legale și riscând demolarea si evacuarea forțată, cât și recunoașterea drept caz de forță majoră a locuirii la periferii poluate, fără infrastructură urbană adecvată, excluse de la resursele dezvoltării urbane.

ALTE INFORMAȚII DESPRE INIȚIATIVĂ ÎN MASS MEDIA:

http://radiocluj.ro/2015/11/27/cum-se-vor-acorda-locuintele-sociale-la-cluj/

http://www.socialeast.ro/sos-locuirea-sociala-marsul-pentru-clima/

http://www.criticatac.ro/28481/susinei-dreptul-la-locuin/

http://www.ziardecluj.ro/se-schimba-criteriile-de-acordare-locuintelor-sociale

 

 

THE RIGHT TO HOUSING THROUGH PROVIDING ACCESS TO SOCIAL HOUSING

Between March and July 2015, the Local Action Group for Housing Inclusion (LAGHI, GALIL in Romanian)[1] has launched activities to support persons living in precarious and insecure conditions and/or in the city’s residentially segregated areas. Through an action of compiling and submitting dossiers for the allocation of a social house, 150 persons had signaled their housing needs towards the local administration. They were people previously unregistered because of the restrictive and discriminatory eligibility criteria of the local procedure to allot social housing.

The group had documented all the barriers encountered by the marginalized in accessing social housing, thus showing how consistent categories of the city’s inhabitants are systematically discouraged to apply for such accommodation in the city. At the end of the day, these people are denied their right to housing (read more about the results of this documentation work here: https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/memoriu-col_cereri-loc-soc-_Cantonului_FINAL_6aug20152.pdf; https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Situatia_locativa_Stephenson15_aprilie20153.pdf; https://www.desire-ro.eu/?p=1458). Concurrently, GALIL sent a series of letters to the City Hall which indicated the discriminatory mechanisms pertaining to the local procedure of social housing allocation, procedure that excludes exactly those persons who would be in the direst need for such form of housing.

In November 2015, GALIL elaborated and registered to the attention of the Mixed Committee for the Allocation of State Housing Stock from the City Hall and the Local Council of the Municipality of Cluj-Napoca a series of proposals to modify the eligibility and selection criteria used in the process of social housing allocation. Read GALIL’s proposals here: <https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/RECOMANDARI-LERI-pentru-schimbarea-HCL150-din-2013_tabel_FINAL.pdf>.

These are based on Romanian legislation, which stipulates the following:

 • “Free and unhindered access to housing is a right of every citizen” (Law of Housing 114/1996, introduction);
 • “In order to prevent and combat poverty and risk of social exclusion, through the initiated public policy, the state ensures the access of vulnerable persons to some fundamental rights, such as: the right to housing…” (Law of Social Assistance 292/2011 – Art. 53, alin. 2);
 • Local Councils have the obligation to ensure the access of marginalized persons and families (those who have a marginal social position “manifested in the absence of a minimum of social conditions of livelihood”) to housing and to public services of strict necessity (Law regarding the prevention and fight against social marginalization 116/2002 modified – Art. 3, Art. 25).

 On the 24th of November 2015, GALIL addressed the letter from below to the City Hall of Cluj-Napoca, the Direction of Patrimony and Property Records, and The Mixed Committee for the Allocation of State Owned Housing Stock, given the ongoing public consultation launched by the local administration to modify the existing procedure of allocate social housing.

access to social housing_statement Cluj-Romania_final


[1] GALIL was formed in the frame of LERI (Local Engagement for Roma Inclusion), a project of the EU Agency for Fundamental Rights, developed in Cluj-Napoca, alongside with other 21 cities from 11 European countries. Between September 2015 and January 2016, Foundation Desire (www.desire-ro.eu) contributes to the management of the local activities defined in the Local Action Plans elaborated in the LERI program for the cities of Cluj-Napoca and Aiud, and it particularly supports the implementation of these plans in organizational, administrative and consultative capacity. GALIL is formed out of persons directly affected by inadequate housing conditions, as well as of persons previously involved in housing problems in Cluj-Napoca, with the aim to contribute to the improvement of housing conditions and security for disadvantaged persons from Cluj-Napoca.

 

 

PUNCT DE VEDERE GALIL cu privire la proiectul de HCL privind modificarea si completarea HCL 150/2013 exprimat în contextul consultării publice inițiate de Primăria municipiului Cluj-Napoca

Către Primăria Municipiului Cluj-Napoca,  Direcția Patrimoniu și Evidența Proprietății, Comisia mixtă pentru repartizarea locuințelor fond de stat

Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă (GALIL) își exprimă aprecierile față de disponibilitatea Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor fond de stat de a analiza propunerile GALIL legate de criteriile de eligibilitate și de selecție definite în HCL 150/2013 privind atribuirea de locuințe sociale în Municipiul Cluj-Napoca. Am citit cu mult interes materialele publicate de Dumneavoastră în contextul consultării publice lansate pe această temă în 17.11.2015.

La rândul său GALIL menține toate argumentele și propunerile sale, expuse în documentele depuse în atenția Dumneavoastră în 10.11.2015. În documentul de față ne referim în detalii doar la acele modificări propuse de Comisia mixtă pentru repartizarea locuințelor fond de stat la HCL 150/2013 pe care le considerăm în continuare discriminatorii la adresa persoanelor marginalizate social deoarece acestea le exclud de la dreptul la locuință socială. 

punct de vedere GALIL cons publica HCL locuinte

Drept urmare, GALIL susține în continuare următoarele considerente:

1) criteriile de eligibilitate nu pot să fie de așa natură încât să îngrădească accesul la dreptul la locuință al cetățenilor aflați în situație de marginalizare socială,[1] sau să excludă de la acest drept persoanele cărora le sunt destinate locuințele sociale;[2]

2) criteriile de neeligibilitate trebuie să se rezume la prevederile legale conform cărora “nu pot beneficia de locuinţe sociale persoanele sau familiile care deţin în proprietate o locuinţă;  au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru  realizarea unei locuinţe; deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.”[3]

3) criteriile de selecție (și de punctaj) trebuie să respecte prevederile legale care susțin prioritatea anumitor criterii în atribuirea de locuințe sociale, și anume cele legate de situația economică, în primul rând nivelul venitului și condiţiile de locuit, dar și de numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii, precum și starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora.[4]

În documentul atașat prezentăm în trei puncte observațiile noastre cu privire la caracterul discriminatoriu cu efect de excluziune al criteriilor de eligibilitate și de selecție definite, ca propuneri, de Comisia mixtă pentru repartizarea locuințelor fond de stat.

I. Observații cu privire la luarea în considerare a VENITULUI

II. Observații cu privire la considerarea CONDIȚIILOR DE LOCUIT

III. Observații privind CAZUL DE FORȚĂ MAJORĂ[1] Legea locuinței 114/1996 – preambul; Legea privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale 116/2002 modificat – Art.2; Legea Asistenței Sociale 292/2011 – Art. 53, alin. (2).

[2] Legea locuinței 114/1996 – Art. 42.

[3] Legea locuinței, Art. 48. Modificarea acestora nu ține de atribuțiile decidenților locali.

[4] HOTĂRÂRE nr.1275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 – Art. 21.

 

FUNDAMENTELE LEGALE ALE PROPUNERILOR DE MODIFICĂRI ÎN HCL CLUJ-NAPOCA 150/2013 CU PRIVIRE LA ATRIBUIREA DE LOCUINȚE SOCIALE

Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă (GALIL) constituit în cadrul proiectului LERI (Local Engagement for Roma Inclusion), care își propune să contribuie la operaționalizarea unor măsuri descrise în capitolul de Incluziune Socială al Strategiei de Dezvoltare Cluj-Napoca 2014-2020 (în particular sub direcțiile strategice legate de incluziunea locativă și de facilitarea participării grupurilor vulnerabile la guvernare), adoptată de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca în septembrie 2015,

pe baza faptului că la întâlnirea din 03.10.2015 cu GALIL, Membrii Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor fond de stat și-au arătat disponibilitatea de a colabora în vederea schimbării HCL 150/2013 privind criteriile de eligibilitate și de selecție pentru acordarea locuințelor sociale, cu scopul îmbunătățirii accesului persoanelor marginalizate, și de a supune cât mai curând dezbaterii publice un nou proiect de HCL,

au supus atenției Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor fond de stat  următoarele documente legate de propunerile privind modificarea HCL 150/2013:

FUNDAMENTELE LEGALE ALE PROPUNERILOR DE MODIFICĂRI ÎN HCL CLUJ-NAPOCA 150/2013 CU PRIVIRE ATRIBUIREA DE LOCUINȚE SOCIALE

PROPUNERI DE MODIFICARE A PROCEDURII ACTUALE DE ATRIBUIRE A LOCUINŢELOR SOCIALE (criterii de eligibilitate şi criterii de selecție)

fundam legale ale prop de modif HCL locuinte

CE A URMAT? 

În data de 17.11.2015, pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca s-a lansat procedura de consultare publică cu privire la modificările aduse in HCL 150/2013 privind criteriile de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale.

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala a prevederilor proiectului de HCL privind modificarea si completarea Anexelor 1, 2 si 3 la Hotarârea nr. 150/2013, (criteriile de punctare pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si repartizarea acestora in regim de inchiriere incepand cu anul 2014,  formularele de inscriere pe lista de prioritati la locuinte sociale, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor,  precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti).

In referatul intocmit in 11.11.2015 de catre Directia Patrimoniul Municipiului si Evidenta Proprietatii. Serviciul Administrare Spatii, Terenuri se face referire la adresa inregistrata cu o zi inainte de Grupul de Actiune Locala pentru Incluziune Locativa  si la documentele de propuneri privind fundamentele si propunerile pentru modificarea criteriilor de eligibilitate si de selectie a locuintelor sociale. Comisia mixta pentru repartizarea locuințelor fond de stat a elaborat un proiect de Hotarare de Consiliu Local care aduce anumite modificari cu privire la criteriile de eligibilitate si selectie definite prin procedura de atribuire a locuintelor sociale.

 

PROPUNERI DE MODIFICARE A PROCEDURII ACTUALE DE ATRIBUIRE A LOCUINŢELOR SOCIALE (criterii de eligibilitate şi criterii de selecție)

În data de 10.11.2015, Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă (GALIL) constituit în cadrul programului LERI (Local Engagement for Roma Inclusion), care își propune să contribuie la operaționalizarea unor măsuri descrise în capitolul de Incluziune Socială al Strategiei de Dezvoltare Cluj-Napoca 2014-2020 (în particular sub direcțiile strategice legate de incluziunea locativă și de facilitarea participării grupurilor vulnerabile la guvernare), adoptată de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca în septembrie 2015,

pe baza faptului că la întâlnirea din 03.10.2015 cu GALIL, Membrii Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor fond de stat și-au arătat disponibilitatea de a colabora în vederea schimbării HCL 150/2013 privind criteriile de eligibilitate și de selecție pentru acordarea locuințelor sociale, cu scopul îmbunătățirii accesului persoanelor marginalizate, și de a supune cât mai curând dezbaterii publice un nou proiect de HCL,

au supus atenției Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor fond de stat  următoarele documente legate de propunerile privind modificarea HCL 150/2013:

FUNDAMENTELE LEGALE ALE PROPUNERILOR DE MODIFICĂRI ÎN HCL CLUJ-NAPOCA 150/2013 CU PRIVIRE ATRIBUIREA DE LOCUINȚE SOCIALE

PROPUNERI DE MODIFICARE A PROCEDURII ACTUALE DE ATRIBUIRE A LOCUINŢELOR SOCIALE (criterii de eligibilitate şi criterii de selecție)

RECOMANDARI LERI pentru schimbarea HCL150 din 2013_tabel_FINAL

CE A URMAT?

În data de 17.11.2015, pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca s-a lansat procedura de consultare publică cu privire la modificările aduse în HCL 150/2013 privind criteriile de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale.

Primaria municipiului Cluj-Napoca a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind consultarea publica si transparenta decizionala a prevederilor proiectului de HCL privind modificarea si completarea Anexelor 1, 2 si 3 la Hotarârea nr. 150/2013, (criteriile de punctare pentru solutionarea cererilor de locuinte sociale si repartizarea acestora in regim de inchiriere incepand cu anul 2014,  formularele de inscriere pe lista de prioritati la locuinte sociale, documentele justificative pentru intocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului de depunere a dosarelor,  precum si modul de comunicare a acestor informatii catre solicitanti).

În referatul întocmit în 11.11.2015 de către Direcția Patrimoniul Municipiului și Evidența Proprietății. Serviciul Administrare Spații, Terenuri se face referire la adresa înregistrată cu o zi înainte de Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă  și la documentele de propuneri privind fundamentele legale și propunerile pentru modificarea criteriilor de eligibilitate și de selecție a locuințelor sociale. Comisia mixtă pentru repartizarea locuințelor fond de stat a elaborat un proiect de Hotarare de Consiliu Local care aduce anumite modificări cu privire la criteriile de eligibilitate și selectie definite prin procedura de atribuire a locuințelor sociale.