PROCEDURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI LOCATIVE A PERSOANELOR MARGINALIZATE SOCIAL

Între octombrie 2015 și februarie 2016 – în calitatea sa organizatorică, administrativă și consultativă – Fundația Desire a oferit sprijin pentru punerea în aplicare a planurilor locale de acțiune elaborate în Aiud și Cluj-Napoca în cadrul proiectul Angajament Local pentru Incluziunea Romilor (Local Engagement for Roma Inclusion, LERI). Mai multe informații despre acest program multianual al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene care operează în 11 țări din Europa sunt disponibile aici – http://fra.europa.eu/en/project/2015/local-engagement-roma-inclusion-leri-multi-annual-roma-programme#Cluj-Napoca

Acest moment a fost unul dintre zecile de inițiative prin care Fundația Desire, din 2010 încoace s-a implicat în acțiuni pe plan local și național pentru dreptate socială și drepturi locative.

Acțiunile principale prin care grupurile de acțiune locală din Cluj-Napoca și Aiud, constituite sub LERI, au documentat – pe de o parte – nevoile persoanelor marginalizate social produse prin excluderea locativă, precum și – pe de altă parte – modul în care administraţiile publice locale răspund la acestea, au inclus următoarele:

  • Sprijinirea a 135 de persoane din zone urbane defavorizate din Cluj-Napoca în efortul lor de a completa și depune dosare de cerere de locuințe sociale, o acțiune care a facilitat documentarea istoriei și situației lor locative curente, precum și capacitarea persoanelor marginalizate de a-și face vizibile nevoile locative și de a-și revendica drepturile cetățenești.
  • Elaborarea unui set de propuneri de modificare a criteriilor utilizate de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca în cadrul procesului de atribuire a locuințelor sociale din fondul locativ de stat și participarea la consultarea publică inițiată de Primărie cu privire la acest subiect: PROPUNERI DE MODIFICARE A PROCEDURII ACTUALE DE ATRIBUIRE A LOCUINŢELOR SOCIALE; FUNDAMENTELE LEGALE ALE PROPUNERILOR DE MODIFICĂRI ÎN HCL CLUJ-NAPOCA 150/2013 CU PRIVIRE LA ATRIBUIREA DE LOCUINȚE SOCIALE; PUNCT DE VEDERE GALIL cu privire la proiectul de HCL privind modificarea si completarea HCL 150/2013 exprimat în contextul consultării publice inițiate de Primăria municipiului Cluj-Napoca. Mesajul cheie al acestui demers a fost: criteriile de alocare a locuințelor sociale din fondul locativ de stat trebuie să fie modificate pentru ca ele să răspundă la nevoile și drepturile celor marginalizați, drepturi stipulate în Legislaţia curentă (Legea Locuinţei 114/1996, Legea privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale 116/2002, Legea asistenţei sociale 292/2011).
  • Sprijinirea familiilor de romi dintr-o așezare informală și efortul Primăriei Municipiului Aiud de a legaliza locuințele informale pe baza prevederilor legale relevante din România din domeniul urbanismului, construcţiilor și cadastrului (Legea 50/1991 cu completările ulterioare).
  • Sprijinirea familiilor de romi (foste chiriașe ale unor apartamente dintr-o clădire amplasată în zona centrală, retrocedată Episcopiei Reformate în orașul Aiud) în efortul lor de a revendica și dobândi locuințe alternative adecvate, în conformitate cu prevederile legale relevante din România care protejează persoanele evacuate din clădiri retrocedate pentru a nu deveni persoane fără adăpost (conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 40/1999).
  • Capacitarea instituţională a Grupului de Iniţiativă Comunitară Aiud de identificare a nevoilor din cartierele de romi în vederea includerii acestor nevoi în viitoare proiecte de dezvoltare  derulate de către Municipalitate în parteneriat cu Grupul de Iniţiativă şi alţi actori relevanţi la nivel local.
  • Elaborarea a patru documente zonale pentru câteva dintre cele mai defavorizate zone de locuire din Cluj-Napoca (strada Cantonului, colonia Dallas, casele modulare – din Pata Rât; și strada Stephenson), care – pe baza unei serii de date colectate prin diferite inițiative începând cu anul 2010 – oferă o imagine sintetică asupra formării istorice a acestor teritorii ca urmare a unor măsuri administrative și / sau lipsa unor politici de dezvoltare incluzivă, precum și asupra situații actuale a locatarilor din aceste zone caracterizată de precaritate și nesiguranță locativă. Documentele au inclus și recomandări cu privirea la acele măsuri locale de acțiune care sunt impuse de aceste situații specifice. Ele au fost prezentate de către Grupul Local de Acțiune pentru Incluziune Locativă, GALIL, structurilor relevante ale Primăriei Cluj-Napoca și Prefecturii Judeţului Cluj .
  • Documente resurse privind (1) legalizarea locuințelor informale și (2) prevenirea evacuărilor forțate, care prezintă o serie de prevederi ale legislației naționale și internaționale referitoare la aceste subiecte. Documentele au fost prezentate de către grupul GALIL Primăriei Municipiului Cluj-Napoca, dar acestea pot fi instrumente utile pentru orice organ al administrației publice, care își propune să pună în aplicare măsuri pentru îmbunătățirea siguranței și condiției locative ale persoanelor marginalizate social, inclusiv persoane de etnie romă împinse la periferia societății, și – prin acest lucru – să asigure dreptul la locuință adecvată a cetățenilor care trăiesc în condiții de sărăcie extremă.

Comunicat de presă – Susțineți dreptul la locuință!

Acum mai bine de jumătate de an, Grupul de Acţiune Locală pentru Incluziune Locativă (GALIL) a demarat acţiunea de susţinere a persoanelor care locuiesc în condiţii inadecvate şi nesigure, în zone segregate rezidenţial ale oraşului. Prin această acţiune de depunere a unui dosar-cerere de atribuire a unei locuinţe sociale, 150 de persoane au semnalat nevoia lor de locuire faţă de administraţia locală, multe dintre ele nefiind înregistrate anterior datorită prevederilor care le limitau eligibilitatea sau le defavorizau prin modul de calcul al punctajelor. Grupul a documentat toate aceste bariere de acces la locuinţele sociale, arătând felul în care un segment larg al locuitorilor oraşului, care se confruntă cu situaţii de muncă precară şi deprivare, sunt sistematic excluşi şi descurajaţi să solicite atribuirea unei locuinţe sociale[1].

Comunicat de presă GALIL_final_25noi2015

Totodată, GALIL a trimis o serie de scrisori Primăriei prin care arăta mecanismele discriminatorii ale procedurii locale de atribuire a locuintelor sociale, procedură care exclude exact persoanele care ar avea cea mai mare nevoie de asemenea forme de locuire. Mai recent, GALIL a elaborat și a depus în atenția Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor fond de stat din cadrul Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca o serie de propuneri de modificare a criteriilor de eligibilitate și de selecție utilizate în procesul de atribuire a locuințelor sociale[2]. Includerea acestora într-o nouă procedură ar schimba lista anuală de priorităţi, devenind eligibile şi persoanele ale căror nevoi de locuire sunt sistematic şterse şi făcute invizibile prin actuala procedură, sau înlăturate printr-un mod de calcul elitist care conferă 45 de puncte pentru doctorat, dar doar 2 puncte pentru un copil mic in familie.

Propunerile GALIL sunt fundamentate pe legislația românească care prevede că “accesul liber şi neîngrădit la locuinţă este un drept al fiecărui cetăţean”[3] şi că “pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială, prin politicile publice iniţiate, statul asigură accesul persoanelor vulnerabile la unele drepturi fundamentale, cum ar fi: dreptul la locuinţă…”[4]. Printre aceste propuneri se află și prioritizarea solicitanților care trăiesc în locuințe improprii, uneori fără forme legale și riscând demolarea si evacuarea forțată, cât și recunoașterea drept caz de forță majoră a locuirii la periferii poluate, fără infrastructură urbană adecvată, excluse de la resursele dezvoltării urbane.

ALTE INFORMAȚII DESPRE INIȚIATIVĂ ÎN MASS MEDIA:

http://radiocluj.ro/2015/11/27/cum-se-vor-acorda-locuintele-sociale-la-cluj/

http://www.socialeast.ro/sos-locuirea-sociala-marsul-pentru-clima/

http://www.criticatac.ro/28481/susinei-dreptul-la-locuin/

http://www.ziardecluj.ro/se-schimba-criteriile-de-acordare-locuintelor-sociale

 

 

THE RIGHT TO HOUSING THROUGH PROVIDING ACCESS TO SOCIAL HOUSING

Between March and July 2015, the Local Action Group for Housing Inclusion (LAGHI, GALIL in Romanian)[1] has launched activities to support persons living in precarious and insecure conditions and/or in the city’s residentially segregated areas. Through an action of compiling and submitting dossiers for the allocation of a social house, 150 persons had signaled their housing needs towards the local administration. They were people previously unregistered because of the restrictive and discriminatory eligibility criteria of the local procedure to allot social housing.

The group had documented all the barriers encountered by the marginalized in accessing social housing, thus showing how consistent categories of the city’s inhabitants are systematically discouraged to apply for such accommodation in the city. At the end of the day, these people are denied their right to housing (read more about the results of this documentation work here: https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/memoriu-col_cereri-loc-soc-_Cantonului_FINAL_6aug20152.pdf; https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/Situatia_locativa_Stephenson15_aprilie20153.pdf; https://www.desire-ro.eu/?p=1458). Concurrently, GALIL sent a series of letters to the City Hall which indicated the discriminatory mechanisms pertaining to the local procedure of social housing allocation, procedure that excludes exactly those persons who would be in the direst need for such form of housing.

In November 2015, GALIL elaborated and registered to the attention of the Mixed Committee for the Allocation of State Housing Stock from the City Hall and the Local Council of the Municipality of Cluj-Napoca a series of proposals to modify the eligibility and selection criteria used in the process of social housing allocation. Read GALIL’s proposals here: <https://www.desire-ro.eu/wp-content/uploads/RECOMANDARI-LERI-pentru-schimbarea-HCL150-din-2013_tabel_FINAL.pdf>.

These are based on Romanian legislation, which stipulates the following:

  • “Free and unhindered access to housing is a right of every citizen” (Law of Housing 114/1996, introduction);
  • “In order to prevent and combat poverty and risk of social exclusion, through the initiated public policy, the state ensures the access of vulnerable persons to some fundamental rights, such as: the right to housing…” (Law of Social Assistance 292/2011 – Art. 53, alin. 2);
  • Local Councils have the obligation to ensure the access of marginalized persons and families (those who have a marginal social position “manifested in the absence of a minimum of social conditions of livelihood”) to housing and to public services of strict necessity (Law regarding the prevention and fight against social marginalization 116/2002 modified – Art. 3, Art. 25).

 On the 24th of November 2015, GALIL addressed the letter from below to the City Hall of Cluj-Napoca, the Direction of Patrimony and Property Records, and The Mixed Committee for the Allocation of State Owned Housing Stock, given the ongoing public consultation launched by the local administration to modify the existing procedure of allocate social housing.

access to social housing_statement Cluj-Romania_final


[1] GALIL was formed in the frame of LERI (Local Engagement for Roma Inclusion), a project of the EU Agency for Fundamental Rights, developed in Cluj-Napoca, alongside with other 21 cities from 11 European countries. Between September 2015 and January 2016, Foundation Desire (www.desire-ro.eu) contributes to the management of the local activities defined in the Local Action Plans elaborated in the LERI program for the cities of Cluj-Napoca and Aiud, and it particularly supports the implementation of these plans in organizational, administrative and consultative capacity. GALIL is formed out of persons directly affected by inadequate housing conditions, as well as of persons previously involved in housing problems in Cluj-Napoca, with the aim to contribute to the improvement of housing conditions and security for disadvantaged persons from Cluj-Napoca.

 

 

PUNCT DE VEDERE GALIL cu privire la proiectul de HCL privind modificarea si completarea HCL 150/2013 exprimat în contextul consultării publice inițiate de Primăria municipiului Cluj-Napoca

Către Primăria Municipiului Cluj-Napoca,  Direcția Patrimoniu și Evidența Proprietății, Comisia mixtă pentru repartizarea locuințelor fond de stat

Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă (GALIL) își exprimă aprecierile față de disponibilitatea Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor fond de stat de a analiza propunerile GALIL legate de criteriile de eligibilitate și de selecție definite în HCL 150/2013 privind atribuirea de locuințe sociale în Municipiul Cluj-Napoca. Am citit cu mult interes materialele publicate de Dumneavoastră în contextul consultării publice lansate pe această temă în 17.11.2015.

La rândul său GALIL menține toate argumentele și propunerile sale, expuse în documentele depuse în atenția Dumneavoastră în 10.11.2015. În documentul de față ne referim în detalii doar la acele modificări propuse de Comisia mixtă pentru repartizarea locuințelor fond de stat la HCL 150/2013 pe care le considerăm în continuare discriminatorii la adresa persoanelor marginalizate social deoarece acestea le exclud de la dreptul la locuință socială. 

punct de vedere GALIL cons publica HCL locuinte

Drept urmare, GALIL susține în continuare următoarele considerente:

1) criteriile de eligibilitate nu pot să fie de așa natură încât să îngrădească accesul la dreptul la locuință al cetățenilor aflați în situație de marginalizare socială,[1] sau să excludă de la acest drept persoanele cărora le sunt destinate locuințele sociale;[2]

2) criteriile de neeligibilitate trebuie să se rezume la prevederile legale conform cărora “nu pot beneficia de locuinţe sociale persoanele sau familiile care deţin în proprietate o locuinţă;  au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990; au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru  realizarea unei locuinţe; deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă din fondul locativ de stat.”[3]

3) criteriile de selecție (și de punctaj) trebuie să respecte prevederile legale care susțin prioritatea anumitor criterii în atribuirea de locuințe sociale, și anume cele legate de situația economică, în primul rând nivelul venitului și condiţiile de locuit, dar și de numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu solicitanţii, precum și starea sănătăţii solicitanţilor sau a unor membri ai familiilor acestora.[4]

În documentul atașat prezentăm în trei puncte observațiile noastre cu privire la caracterul discriminatoriu cu efect de excluziune al criteriilor de eligibilitate și de selecție definite, ca propuneri, de Comisia mixtă pentru repartizarea locuințelor fond de stat.

I. Observații cu privire la luarea în considerare a VENITULUI

II. Observații cu privire la considerarea CONDIȚIILOR DE LOCUIT

III. Observații privind CAZUL DE FORȚĂ MAJORĂ[1] Legea locuinței 114/1996 – preambul; Legea privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale 116/2002 modificat – Art.2; Legea Asistenței Sociale 292/2011 – Art. 53, alin. (2).

[2] Legea locuinței 114/1996 – Art. 42.

[3] Legea locuinței, Art. 48. Modificarea acestora nu ține de atribuțiile decidenților locali.

[4] HOTĂRÂRE nr.1275 din 7 decembrie 2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996 – Art. 21.

 

Actions of LERI in Romania

On the base of a contract with Budapest Intézet, the regional coordinator of the LERI project, between 15 September 2015 and 31 January 2016 Foundation Desire participates in an organizational, administrative and consultative capacity on the LERI project implemented in Cluj-Napoca and Aiud. The project team, besides the national experts, also includes community, academic and institutional co-researchers. In both localities they run initiatives that strengthen the local engagement for Roma inclusion in the domain of housing.

Conducted in 11 countries (22 localities) the European Union Agency for Fundamental Rights’ project, LERI (Local Engagement for Roma inclusion) “brings together local authorities, Roma communities and their neighbours to investigate local involvement in Roma integration actions, in order to learn which aspects of these programmes are working, which are not working and why. The aim of the project is to facilitate the engagement of all local stakeholders, including Roma, in joint efforts to enable Roma inclusion. The experience gained and the lessons learned during the process will help improve the design, implementation and monitoring of Roma integration policies and actions at the local level.”