Intenții ale Fundației Desire în 2014

Încă din 2008, începând cu programe de cercetare și continuând cu acțiuni activiste, activitățile Fundației Desire s-au axat în mod predominant asupra problematicii excluziunii sociale a romilor din România, a comunităților marginalizate din Pata Rât/Cluj-Napoca, și apoi asupra evacuării forțate de pe strada Coastei/Cluj-Napoca și asupra revendicărilor privind desegregarea socio-teritorială a zonei Pata Rât.

fundatia_Desire_2014

Fundația se va implica în continuare în demersurile pentru incluziunea socio-teritorială a comunităților marginalizate de romi din Pata Rât/Cluj-Napoca și din România. Dedicată fiind dezvoltării incluzive, coezive și sustenabile care garantează realizarea acestui obiectiv, Fundația Desire își propune să monitorizeze și să evalueze prin metode care asigură participarea comunităților: (1) modul în care Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca vor adopta în Strategia de Dezvoltare a Clujului 2014-2020 propunerile privind Planul integrat pentru incluziunea socio-teritorială a comunităților marginalizate din zona Pata Rât, precum și propunerile privind Mecanismele și instrumentele instituționale incluzive și participative; (2)  impactul implementării politicilor definite în Strategie asupra comunităților marginalizate de romi din Pata Rât; (3) rezultatele și  impactul proiectelor publice și private derulate în Cluj-Napoca în ceea ce privește desegregarea socio-teritorială a zonei Pata Rât. Mai mult decât atât, Fundația Desire va continua să capaciteze și sprijine oamenii din zona Pata Rât în efortul lor de a participa la viața orașului ca egali ai celorlalți cetățeni ai urbei.

Dincolo de orașul Cluj, Fundatia Desire va continua: (1) să participe la demersurile activiste derulate de organizații internaționale împotriva evacuărilor forțate și segregării rezidențiale; (2) să se implice în cercetări trans-naționale cu impact asupra îmbunătățirii instrumentelor de evaluare și monitorizare a politicilor publice  pe plan local care au de a face cu incluziunea/excluziunea socio-teritorială a romilor marginalizați; (3) să colaboreze cu alte inițiative din România care promovează și susțin drepturile locative ale tuturor și în particular ale categoriilor sociale marginalizate și dezavantajate.

 

Intentions of Desire Foundation for 2014

Since 2008, starting with research programs and continuing with activist actions, the activities of Foundation Desiré predominantly focused on the issue of Roma social exclusion in Romania, on the marginalized communities from Pata Rât/Cluj-Napoca, and afterwards on the forced evictions affecting families from Coastei street/Cluj-Napoca and on claims regarding the socio-territorial desegregation of the Pata Rât area.

desire_foundation_2014doc

In 2014, our Foundation will continue its involvement into enhancing the socio-territorial inclusion of marginalized Roma communities from Pata Rât/Cluj-Napoca and from Romania. Besides continuing to empower and support people living in the Pata Rât area in their effort to participate in the city’s life as equals with other citizens, by methods ensuring the participation of communities on these activities, Foundation Desiré aims at the assessment and monitoring of: (1) the way in which the City Hall and the Local Council of Cluj-Napoca will include into the 2014-2020 Development strategy of the city the proposals regarding the Integrated plan for the socio-territorial inclusion of marginalized communities from Pata Rât, and also the proposals concerning the creation and functioning of Inclusive and participative institutional mechanisms and instruments; (2) the impact of the implementation of policies defined in the Strategy on marginalized Roma communities from Pata Rât; (3) the impact and results of public and private projects carried on in Cluj-Napoca targeting the socio-territorial desegregation of the Pata Rât area.

Beyond the city of Cluj, Foundation Desiré will continue: (1) to participate on activist actions run by international organizations against forced evictions and socio-territorial segregation; (2) to be involved into trans-national research activities with impact on the improvement of instruments for assessing and monitoring local public policies that concern the socio-territorial inclusion/exclusion of marginalized Roma; (3) to collaborate with other initiatives from Romania that promote and sustain the housing rights of all, and in particular of marginalized and disadvantaged social categories