Rezumatul proiectului și parteneri ROMEDIN

“Servicii socio-educaționale pentru incluziunea romilor” (ROMEDIN), proiectul Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială, capacitează societatea civilă (inclusiv o organizație grassroots a romilor din comunitatea Coastei) în vederea implementării unui model inovator de intervenție care răspunde la provocarea marginalizării sociale în Cluj și vine în sprijinul demersului Primăriei de re-integrare locativă a familiilor dezavantajate din Pata Rât. Proiectul acționează prin servicii oferite copiilor din Pata Rât în vederea asigurării participării la educație formală și nonformală de calitate, dar și familiilor aflate în dificultate în vederea prevenirii abandonului școlar; dar el acționează și asupra sistemului de învățământ pre-universitar pentru a dezvolta rețeaua școlilor incluzive dedicate desegregării, educației incluzive și pentru drepturile omului, capabile să apropie cadre didactice, copii și părinți romi și neromi, și să  asume un rol public în promovarea dezvoltării incluzive și coezive a urbei. Dintre cei 690 de beneficiari direcți ai proiectului circa 360 provin din zone defavorizate. Prin activitățile sale de informare/conștientizare el va avea impact asupra a 2000 de persoane.

Romedin logo

Proiectul este implementat de către Fundația Desire din Cluj, în parteneriat cu Asociația Femeilor Împotriva Violenței – ARTEMIS, Fundația Tranzit, Asociația Comunitară a Romilor din COASTEI, Departamentul de Asistență Socială al Universității Babeș-Bolyai (DAS/UBB) din Cluj-Napoca, Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

ROMEDIN – project summary and partners

“Socio-educational services for Roma inclusion”, the project of Desire Foundation for Social Reflection and Openness empowers civil society (including a grassroots organization of Roma from the Coastei community) to implement an innovative model of intervention that responds to the challenge of marginalization, and to contribute to the implementation of the Cluj-Napoca Development Strategy 2014-2020 in what regards socio-territorial desegregation of the Pata Rât area. The project acts on the behalf of people living in the area by services offered to children that assure their participation on quality formal and non-formal education, but as well as to families with difficulties in order to avoid school abandonment. Moreover, the project operates on the pre-university educational system for developing a network of inclusive schools dedicated to desegregation, inclusive education and education for human rights and social justice, which is able to bring together Roma and non-Roma teachers, parents and children, and to assume a public role in promoting the city’s inclusive and cohesive development. Out of the 690 direct project beneficiaries, approximately 360 belong to disadvantaged areas. Through its information and awareness raising activities the project is expected to have impact on circa 2000 persons.

Romedin logo

The project is implemented by Fundația Desire from Cluj, in a partnership with  Asociația Femeilor Împotriva Violenței – ARTEMIS, Fundația Tranzit, Asociația Comunitară a Romilor din COASTEI, Departamentul de Asistență Socială al Universității Babeș-Bolyai (DAS/UBB) of Cluj-Napoca, Inspectoratul Școlar Județean Cluj and Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Lansarea proiectului ROMEDIN

Romedin logo

În perioada 15 octombrie și 15 decembrie 2014 echipa proiectului derulează mai multe acțiuni prin care se lansează și promovează proiectul. Acțiunile se desfășoară:

– în cadrul echipei de proiect (seminarul de lansare a proiectului, 16 octombrie)

– printr-un comunicat de presă (27 octombrie), LANSAREA_PROIECTULUI_ROMEDIN_(4)

– în comunitățile marginalizate din Pata Rât, cu precădere de pe strada Cantonului, Dallas și noul Pata Rât/Coastei (promovarea se realizează prin vizite de lucru și discuții informale în comunități, dar și cu ocazia cartografierii situației școlar-educaționale a copiilor din aceste zone, precum și cu ocazia interviurilor de grup realizate cu părinții), 15 octombrie – 15 noiembrie

– în rândurile directorilor unităților de învățământ invitate să participe la crearea și dezvoltarea rețelei școlilor incluzive (cu ocazia unei întâlniri organizate la Inspectoratul Școlar Județean, 28 octombrie 2014)

– în școli (cu ocazia vizitelor de lucru și interviurilor de grup derulate cu cadre didactice, și a evenimentelor de la școli la care se prezintă proiectul ROMEDIN), 29 octombrie – 15 decembrie

PROJECT LAUNCHING

Romedin logo

Between 15 October and 15 December 2014, the project team carries out several actions for launching and promoting the project. The actions unfold as it follows:

 –     Project launching working seminar (16 October)

–       Press release (27 October)

–       Presentations in the Pata Rât marginalized communities – particularly on Cantonului Street, in the Dallas area and the New Pata Rât / Coastei (promotion takes place through work visits and informal discussions in the communities, with the occasion of mapping the school-educational status of children from these areas and by the means of group interviews with parents, 15 October-15 November)

–       Meeting with the educational units’ directors, whom we would like to invite to join the Inclusive School Network (with the occasion of a meeting organized by the School County Inspectorate on 28 October 2014)

–       In schools (with the occasion of the work visits and group interviews with teachers and also of school events during which the ROMEDIN project is presented) between 29 October and 15 December

Activități ROMEDIN

Romedin logo

1. Re-evaluarea nevoilor educaționale din comunitățile marginalizate de romi din zona Pata Rât 

(Desire și Coastei),4 luni (15 octombrie – 15 decembrie 2014, iulie 2015, 15 ianuarie-15 februarie 2016)

Scop: cunoașterea situației actuale în ceea ce privește nevoile și problemele educaționale din comunități, precum și din școlile care vor fi incluse printre beneficiarii proiectului; susținerea în acest sens a planificării celorlalte activități atât prin furnizarea de informații despre numărul de beneficiari potențiali din comunități și din școli, cât și despre  problemele majore la care aceste activități trebuie să răspundă; urmărirea schimbărilor generate prin proiect.

1.1. Micro-cercetare participativă, prin care re-evaluăm varietatea nevoilor, problemelor și opțiunilor educaționale ale copiilor și adulților, și a situației actuale a accesului la servicii educaționale (formale și nonformale) în cazul familiilor din Pata Rât  (Desire și Coastei)

– micro-cercetarea pornește de la rezultatele anchetei UNDP din 2012 derulată în Pata Rât, și se va realiza prin instrumentele unei investigații calitative și participative;

– în cadrul microcercetării vom derula și evenimente pentru promovarea proiectului în comunități, care constau în mai multe vizite făcute în trei dintre cele patru comunități din Pata Rât (deoarece în zona rampei de gunoi se derulează în momentul de față mai multe intervenții în domeniul educațional, proiectul ROMEDIN nu va include această zonă printre zonele țintite);

– microcercetarea rezultă în (1) lista copiilor de vârstă școlară din zona Pata Rât și situația școlarizării lor, obținută prin cartografierea, din acest punct de vedere, a familiilor de pe strada Cantonului, din Dallas și din noul Pata Rât/Coastei; (2) identificarea, prin nouă interviuri de grup, a experiențelor părinților legate de participarea școlară a copiilor și a părerii lor despre activitățile proiectului ROMEDIN; (3) evidența opțiunilor și consimțământului părinților în ceea ce privește participarea la activitățile ROMEDIN.

1.2. Investigație cu privire la rata de participare și performanța școlară a elevilor din școlile unde sunt înscriși copii din Pata Rât, și despre nevoile și problemele întâmpinate la aceste școli (școli Grupa A), precum și cu privire la modul în care cadrele didactice gândesc despre și acționează pentru educație incluzivă la alte trei școli pe care dorim să le includem în rețeaua școlilor incluzive (școli Grupa B), dar și despre problemele care se ivesc în cadrul Centrului de Educație Incluzivă/ fosta școală specială de pe strada București; acest cadru va fi folosit și pentru promovarea preliminară a proiectul ROMEDIN în aceste școli (Desire, cu sprijinul ISJ).

Micro-cercetarea se va relua la mijlocul și spre finalul proiectului pentru a evalua schimbările petrecute de-a lungul proiectului atât în performanțele școlare ale elevilor, cât și în contextul instituțional și social al școlilor.

 

2. Servicii educaționale și culturale pentru copii din familii defavorizate din Pata Rât și colegii lor de școală

(Desire, ISJ, Tranzit și Coastei), 10 luni (ianuarie-iunie 2015, 15 septembrie 2015-15 ianuarie 2016)

2.1. Activități pentru copiii școlarizați, legate de participarea școlară (Desire, ISJ, Coastei)

Program școală după școală (afterschool), luni-vineri  în școlile unde sunt înscriși copii din Pata Rât (140+60 copii).

Programul constă dintr-un pachet de multiple servicii, în funcție de nevoi: transport, masă, sprijin educațional în discipline de bază (oferit de cadre didactice de la școlile vizate), și în problematica drepturilor omului/educației civice (oferit de un specialist din afara acestor școli).

Programul se derulează în școlile din Grupa A într-un format care se va organiza în funcție de numărul de elevi beneficiari din aceste școli, ținând cont și de alte proiecte/programe similare de la aceste școli (lista finală a școlilor și copiilor beneficiari, și planificarea detailată a activităților va rezulta de pe urma Activitității 1).

2.2. Activități de educație non-formală pentru copii școlarizați și neșcolarizați (Tranzit, Coastei, Desire, ISJ), ianuarie – iunie 2014, și 15 septembrie 2014 – 15 ianuarie 2016

2.2.1 Pentru copii între 7-14 ani

– școală interculturală de desen (40+20 copii)

– înscrierea a 20 de copii din Pata Rât la programele sportive de la Palatul                             copiilor, cu sprijinul ISJ

2.2.2. Pentru tineri între 15-18 ani: Atelier de teatru comunitar (20 adolescenți)

2.2.3. Organizare evenimente culturale la școli și la Casa Tranzit

Programul asigură masă, transport și suport profesional (artiști plastici, regizori teatru, animatori culturali). Lista finală a beneficiarilor acestei activități, și planificarea detailată a acțiunilor rezultă de pe urma Activității 1.

 

3. Servicii socio-educaționale pentru prevenirea abandonului școlar

(Artemis, Coastei), 12 luni (15 decembrie 2014 – 15 decembrie 2015)

3.1. Formare pentru cadre didactice de la şcolile participante la proiect cu privire la identificarea riscului de abandon şcolar şi modalităţi de prevenire a abandonului școlar

Activitatea se desfășoară în lunile ianuarie și februarie 2015, sub forma unor întâlniri la școlile unde se desfășoară Activitatea 2.1 (afterschool). Participă un total de 50 de cadre didactice, dintre care și cadrele didactice implicate în programul școală după școală derulat prin ROMEDIN. Cu ocazia acestor întâlniri echipa de proiect și cadrele didactice vor discuta despre riscurile abandonului școlar și modalitățile de prevenire ale abandonului. Școlile și cadrele didactice participante se identifică cu ocazia Activității 1 (micro-cercetare). Școlile vor fi dintre școlile unde sunt înscriși copii din Pata Rât.

3.2. Elaborarea unor proceduri comune între profesori şi echipa de asistenţă psiho-socială angajată prin proiect pentru identificarea riscului şi prevenirea abandonului şcolar

Activitatea se desfășoară în prima parte a lunii februarie 2015, cu acele cadre didactice dintre cele de mai sus, care sunt implicate în programul afterschool. Școlile și cadrele didactice participante la această activitate se identifică cu ocazia Activității 1 (micro-cercetare), precum și în urma Activității 3.1. În fiecare școală se identifică un număr de cazuri grave care prezintă semnalele abandonului școlar, și se face un plan de intervenție și monitorizare pentru aceste cazuri. Apoi, în perioada februarie – noiembrie 2015 (adică timp de 10 luni) echipa Asociației Artemis realizează consilierea și intervenția într-un număr de circa 10 cazuri, precum și monitorizarea rezultatelor intervențiilor. Se va urmări ca aceste cazuri de consiliere și intervenție identificate prin școli să se coreleze și să se completeze cu nevoile cazurilor identificate în comunități, precum se arată și la punctul 3.3.1.

3.3. Oferirea de servicii conform planului de intervenţie de către echipa de asistenţă psihosocială

3.3.1. Management de caz

În cazul a 80 de familii cu copii aflați sub riscul de abandon școlar se oferă informații despre accesarea serviciilor necesare eliminării riscului de abandon școlar. Identificarea acestor cazuri din comunitățile din Pata Rât (în particular Cantonului, Dallas și Coastei) se începe prin Activitatea 1 (micro-cercetarea derulată în comunități). Selectarea cazurilor continuă cu începere din 15 decembrie 2014, odată cu începerea derulării Activității 3, și tot cu începere din 15 decembrie se elaborează și planul de lucru privind oferirea serviciilor de informare. În această activitate de identificare și selectare, echipa Asociației Artemis va fi asistată de echipa Asociației Coastei. Informarea celor 80 de familii selectate se derulează în perioada ianuarie-octombrie 2015 (adică timp de 10 luni). În perioada februarie – noiembrie 2015 (timp de 10 luni) pe baza planurilor elaborate în urma Activităților 3.1 și 3.2 și pe baza corelării acestora cu nevoile identificate în comunități, se derulează serviciile de consiliere și intervenție în cazul a circa 10 familii.

3.3.2. Organizare de grupuri de suport/ autocunoaştere pentru elevi

Participanții la această activitate se selectează în luna iunie 2015, împreună cu echipa Asociației Coastei, iar activitatea în sine se derulează în lunia iulie 2015.

Se organizează două grupuri de suport/ autocunoaștere compus din câte cinci adolescente din comunități, și de-a lungul lunii iulie 2015 se derulează cu ele 10 întâlniri. Întâlnirile vor avea loc în casa comunitară a comunității Coastei timp de cinci zile, zilnic 4 ore.

3.3.3. Organizare de acţiuni de prevenire a violenţei între egali (bullying)

În luna aprilie 2015, în perioada săptămânii Școala altfel, se organizează acţiuni de prevenire a violenţei între egali (bullying) în patru şcoli implicate în proiect. Școlile participante se identifică prin Activitatea 1 (microcercetare). Planurile de acțiuni se elaborează și se discută în școli în luna martie 2015.

3.3.4. Organizare de acţiuni de prevenirea abuzului sexual

Activitatea se derulează în luna martie 2015, fiind pregătită în luna februarie, când se fixează și calendarul de lucru pe săptămâni. Activitatea se bazează pe adaptarea metodologiei “Arborele lui Chicoca”. Ea se va derula cu elevi din clasele I-IV, precum și cu părinții acetora în trei dintre școlile participante la proiect. La fiecare școală se organizează câte o întâlnire cu părinții, precum și câte 2 întâlniri cu copiii, implicând 20 de elevi și 20 de părinți în fiecare școală.

3.3.5. Campanie de educație pentru drepturile copilului

Se derulează în luna iunie 2015, câte o acțiune de campanie în 4 școli selectate. Activitatea se pregătește în luna mai.

3.3.6. Campanie de educație pentru egalitate de gen

Se derulează în luna noiembrie 2015, câte o acțiune de campanie în 4 școli selectate. Activitatea se pregătește în luna octombrie.

4. Crearea și funcționarea rețelei de școli incluzive în orașul Cluj

(Desire, DAS/UBB și ISJ, Coastei),10 luni (15 decembrie 2014 – 15 iunie 2015, septembrie – decembrie 2015)

4.1. Activități pentru crearea și funcționarea rețelei clujene de școli incluzive (Desire, ISJ, Coastei)

4.1.1. Elaborarea metodologiei și concepției comune în vederea susținerii educației incluzive în școlile din Cluj (a Ghidului pentru educație incluzivă și educația pentru drepturile omului, și a Strategiei pentru promovarea rețelei școlilor incluzive)

4.1.2. Program de formare pentru cadrele didactice din școlile clujene, din administrația publică, și din mass media locală, privind incluziunea socială și educațională, și educația pentru drepturile omului

4.1.3. Punerea în aplicare a planului de măsuri elaborat de către reprezentanții         organizațiilor partenere, în colaborare cu participanții la programele de formare de mai        sus

Prin sub-activitatea 4.1 un grup de experți va elabora strategia de promovare a educației incluzive și a educației pentru drepturile omului în școlile din oraș și strategia creerii rețelei de școli incluzive, precum și diverse materiale ce vin în sprijinul implementării acestei strategii, precum: conceptul și metodologia privind susținerea educației incluzive în școlile din Cluj și crearea rețelei școlilor incluzive care să asume și să susțină accesul la școli a copiilor de etnie romă din comunitățile marginalizate din Pata Rât, și în general să dobândească recunoaștere din partea sistemului de învățământ pentru asigurarea accesului și participării la educație de calitate a copiilor aparținând unor grupuri defavorizate; planul de acțiune privind facilitarea instituțională a înscrierii copiilor din Pata Rât în școlile orașelor; elaborare de materiale (adunate într-un Ghid) despre incluziunea socială și educațională, și despre educația pentru drepturile omului.

În primele șase luni ale proiectului echipa de experți în incluziune va lucra la elaborarea acestor materiale. La întâlnirile lor lunare va participa și coordonatorul de proiect din partea Asociației Comunitare a Romilor din Coastei. Colaborând cu echipa sub-activității 4.2, acești experți vor utiliza și rezultatele consultărilor derulate prin această sub-activitate, adică cunoștințele despre ce știu și ce cred cadrele didactice, elevii și părinții despre școlile lor în ceea ce privește caracterul lor inclusiv. În următoarele patru luni echipa sub-activității 4.1 va promova și distribui prin diverse căi materialele elaborate, și va derula programele de formare dedicate cadrelor didactice, jurnaliștilor și funcționarilor din administrația publică locală.

Dintre cei 40 de beneficiari ai programului de formare 30 vor fi cadre didactice de la școlile participante la proiect (școli din Grupa A și școli din Grupa B). Ne așteptăm mai ales la participarea cadrelor didactice specializate în domeniul științelor socio-umane, astfel încât una din ele să aibă funcție de conducere.

Timp de patru luni, lunar se va desfășura câte un program de formare care va include patru module de cursuri a câte 4 ore fiecare, în total deci 16 ore derulate de-a lungul a două zile. La fiecare program sunt așteptați circa 10 participanți. La aceste programe vor fi invitate și persoane din comunitățile din Pata Rât. Jurnaliștii se vor identifica în funcție de implicarea lor anterioară în discutarea unor teme legate de aceste comunități, ei fiind selectați dintre cei care nu au vehiculat prejudecăți și nu au generat teamă în legătură cu obiectivul desegregării zonei Pata Rât. Ei vor deveni parteneri în campania mediatică pe care dorim să o derulăm cu participarea lor despre nevoia și posibilitățile incluziunii socio-teritoriale a comunităților marginalizate din Pata Rât. Primăria, în calitatea sa de partener la acest proiect este așteptată să participe la aceste program de formare prin trei persoane.

4.2. Activități în școlile participante la proiect în vederea dezvoltării incluzive a acestora (DAS/UBB), 10 luni (15 decembrie 2014 – 15 iunie 2015, septembrie – decembrie 2014)

4.2.1. Crearea a câte unui grup de lucru în fiecare dintre școlile participante pentru a coordona dezvoltarea incluzivă a școlii. Grupul de lucru trebuie să includă directorul școlii și psihologul/psihopedagogul special din școală, mediatorul școlar și poată să         includă, pe lângă un grup de cadre didactice interesate un reprezentant al părinților, al     elevilor și al personalului administrativ (în total 5-8 persoane).

4.2.2. Explorarea nivelului de incluziune din școală (metoda indexul școlii incluzive)

4.2.3. Organizarea unor grupuri consultative ale elevilor

4.2.4. Grupuri consultative ale părinților

4.2.5. Prelucrarea datelor de reprezentanții DAS/UBB

4.2.6. Întâlniri ale grupului de coordonare pentru analiza rezultatelor și stabilirea activităților,  precum și pentru a urmări realizarea obiectivelor.

Acțiunile se vor desfășura în 5 școli, după cum urmează: 3 școli dintre școlile din Grupa A, și 2 școli dintre școlile din Grupa B.

Sub-activitățile 4.2.1-4.2.4 se vor derula de-a lungul primelor șase luni și vor rezulta în cunoașterea opiniilor cadrelor didactice, elevilor și părinților despre cultura, politicile și practicile incluzive din școală, sau despre barierele în învățare, dar și a preocupărilor actuale ale școlii privind incluziunea și a resurselor care pot fi mobilizate pentru dezvoltarea ei în această direcție. Apoi, rezultatele acestor analize (obținute prin sub-activitatea 4.2.5 derulată în septembrie – 15 octombrie 2015), prin sub-activitatea 4.2.6 (desfășurată între 15 octombrie-decembrie 2015), se vor prezenta cadrelor didactice, elevilor și părinților din școli, care împreună vor identifica activități concrete pentru realizarea obiectivelor identificate de ei. În ultimele două luni (noiembrie-decembrie 2015) se organizează câte două acțiuni la fiecare școală (de ex. invitarea unor familii din Pata Rât la școală, prezentarea strategiei de incluziune a școlii; ultimul eveniment se va coordona cu evenimentul de promovare al Strategiei rețelei clujene a școlilor incluzive elaborate prin Activitatea 4.1.

 

 Inspectoratul Școlar Județean, în calitatea sa de partener al proiectului va avea un rol important în motivarea cadrelor didactice în vederea implicării lor în Activitatea 4 a proiectului ROMEDIN. Aceasta va include și găsirea unor modalități și ocazii prin care ISJ va recunoaște importanța socială a unităților de învățământ care facilitează accesul grupurilor dezavantajate, cum sunt cele din Pata Rât, precum și munca cadrelor didactice care se ocupă cu copii defavorizați. În urma participării la programul de formare derulat sub activitatea 4.1.2, cadrele didactice vor primi un certificat de participare semnat de organizațiile partenere la proiect, inclusiv ISJ. Pe baza acestui document vor avea posibilitatea de a acumula puncte care contează în evaluarea activității lor didactice  (de ex  la capitolul Managementul carierei și al dezvoltării personale/ Valorificarea competențelor științifice, didactice și metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă / perfecționale organizate de ISJ, CCD sau alte instituţii, și la capitolul Manifestarea atitudinii morale și civice/ Aplicarea și promovarea în cadrul situațiilor de învățare a prevederilor legate privind drepturilor copilului și drepturile omului.

 

5. Activități de dezvoltare organizațională

(Desire, Coastei și celelalte organizații partenere), 17 luni (15 octombrie 2014 – 15 martie 2016)

5.1 Crearea paginii de internet pentru Asociația Coastei, crearea unor spații de vizibilitate dedicate acestui proiect pe paginile de internet ale celorlați parteneri, crearea unui grup de FB al proiectului, și publicarea lunară de informații despre proiect

5.2 Tipărire afiș și broșură de proiect

5.3 Elaborarea rapoartelor pe activități, în vederea împărtășirii și discutării acestora între organizațiile și instituțiile implicate în proiect

5.4 Finalizarea elaborării Ghidului pentru educație incluzivă și educația pentru drepturile omului

5.5 Finalizarea elaborării Strategiei pentru promovarea rețelei școlilor incluzive

5.6 Elaborarea planurilor și materialelor pentru programul de formare

5.7 Tipărire carte proiect (care include Ghidul, Strategia și alte scrieri ale persoanelor implicate în proiect)

5.8 Campanie de strângere de fonduri cu ocazia expozițiilor și spectacolelor realizate de copiii participanți la Activitatea 2.2.

  

6. Activități de informare și publicitate despre proiect și despre Fondul ONG

(Desire și Coastei, și celelalte organizații partenere), 17 luni (15 octombrie 2014 – 15 martie 2016)

6.1 Seminarul de lansare publică a proiectului (cu participarea tuturor partenerilor)

6.2 Crearea grupului de FB al proiectului și al paginii de internet a Asociației Coastei, și postare regulată de informații și resurse în tematica proiectului atât pe aceste interfețe, cât și paginile de internet ale tuturor partenerilor

6.3 Promovarea proiectului în comunitățile din Pata Rât, realizată în paralel cu Activitatea 1 (micro-cercetare pentru reevaluarea nevoilor și problemelor educaționale din comunități) – identificarea și mobilizarea beneficiarilor în vederea asigurării participării lor la proiect; precum și promovarea rezultatelor proiectului în comunități

6.4 Promovarea proiectului în școlile vizate pentru participarea la proiect, realizată în paralel cu Activitatea 1 (micro-cercetare pentru evaluarea ratei de participare și a performanței școlare a copiilor școlarizați), în special pentru derularea activității 2.1 (afterschool), fiind vizate școlile unde sunt înscriși copii din Pata Rât; precum și promovarea rezultatelor proiectului în aceste școli

6.5 Promovarea proiectului în școlile vizate pentru participarea la proiect, în special a activității 4.1.2 (programe de formare pentru cadre didactice) și 4.2 (evaluarea caracterului incluziv al școlii), fiind vizate și trei școli la care nu sunt înscriși copii din Pata Rât și pe care dorim să le includem în rețeaua școlilor incluzive); precum și promovarea rezultatelor proiectului în aceste școli

6.6 Articole de informare în presa locală/ comunicate de presă/ buletin informativ

6.7 Articole în presă despre problematica incluziunii sociale, școlare și teritoriale cu implicarea persoanelor care participă la programul de formare (activitatea 4.1.2)

6.8 Informare despre proiect prin participare la emisiuni ale TVR local

6.9 Promovarea Strategiei pentru promovarea rețelei școlilor incluzive prin întâlnirea cu reprezentanți ai ISJ, ai școlilor și ai primăriei, precum și prin participarea la o ședință a Consiliului Local în vederea promovării rețelei de școli incluzive în cadrul aprobării bugetului local pe anul 2016

6.10 Distribuirea formatului tipărit al afișului și broșurii de proiect

6.11 Distribuirea formatului tipărit al cărții proiectului

6.12 Conferința finală a proiectului (cu participarea tuturor partenerilor)

 

 

Activities ROMEDIN

 

Romedin logo

 

1.     REASSESING EDUCATIONAL NEEDS IN THE PATA RÂT MARGINAL ROMA COMMUNITIES

(Desire and Coastei), 4 months (15 October – 15 December 2014, July 2015, 15 January – 15 February 2016)

Aims: mapping the current status and educational needs in the communities and schools included among the project beneficiaries; supporting the planning of other activities by providing information about the number of potential beneficiaries from communities and schools and also about the major issues that these activities need to tackle; following the change generated through the project

1.1  Participative micro-research reevaluating children and adult need variety, problems and educational options, as well as the current access to formal and non-formal educational services among Pata Rât families (Desire and Coastei)

–          the micro-research starts from the results of the 2012 UNDP survey, carried out in Pata Rât; it will unfold by the means of a qualitative participative inquiry

–          during the micro-research, we will organize events for promoting the project in the communities, comprising visits in three of the four Pata Rât communities (since other educational activities are currently implemented in the landfill area, ROMEDIN project will not include it among the targeted areas)

–          the micro-research will result in the following: (1) a list of school age children in the Pata Rât area and their school registration, obtained by mapping the families from the Cantonului Street, Dallas and the New Pata Rât/Coastei; (2) identifying, through nine group interviews, parents’ experience concerning their children school attendance and their opinion about the ROMEDIN project activities; (3) a centralized list with parents’ options and consent concerning their involvement in the ROMEDIN activities

1.2 A research concerning the attendance rate and school performance among pupils from the schools where Pata Rât children are registered and also needs and issues emerging in these schools (A Group schools); this will also concern teachers perspectives and actions towards inclusive education in other three schools to be included in the inclusive schools network (B Group schools) and the issues emerging the Inclusive Education Center from Bucharest Street; this framework will also be employed for the preliminary promotion of the ROMEDIN project in these schools (Desire, with the support of the School County Inspectorate).The micro-research will be carried out again in the final stage of the project in order to evaluate the changes produced during its implementation in terms of students’ school performance and the institutional and social context of schools.

 

2.      EDUCATIONAL AND CULTURAL SERVICES FOR CHILDREN FROM PATA RÂT VULNERABLE FAMILIES AND THEIR SCHOOL COLLEAGUES

(Desire, School County Inspectorate, Tranzit and Coastei), 10 monts (January-June 2015, 15 September-15 January 2016)

2.1 Activities for school registered children, concerning school participation (Desire, School County Inspectorate, Coastei)

Afterschool, Monday-Friday, in schools where Pata Rât children are registered (140 + 60 children)

The program includes a multiple services package, according to needs: transportation, meals, educational support for basic subjects (provided by teachers from the targeted schools) and for human rights/civic education (provided by an external specialist).

The program unfolds in A Group schools in a format adapted to the beneficiary children (the final list of beneficiary schools and children and the detailed activity plan will be the outcome of Activity 1).

2.2. Non-formal education activities for both registered and not registered children (Tranzit, Coastei, Desire, School County Inspectorate), January – June 2014 and 15 September 2014 – 15 January 2016

2.2.1. For children at the age of 7-14

– intercultural drawing school (40 + 20 children)

– registering 20 Pata Rât children to the sports programs unfolding at the Children’s Club with the support of  the School County Inspectorate

2.2.2. For youth at the age of 15-18: community theater  (20 teenagers)

2.2.3. Organizing cultural events in schools and in Casa Tranzit (simultaneously with a fundraising campaign)

The program provides meals, transportation and professional support (plastic artists, theater directors, cultural animators). This activity beneficiaries final list and the detailed action plan result from Activity 1.

 

3.      SOCIAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES FOR SCHOOL DROPOUT PREVENTION

(Artemis, Coastei), 12 months (15 December 2014 – 15 Decembrie 2015)

3.1 Participant schools training sessions for teachers concerning dropout risk identifying and dropout prevention

The activity will unfold in January and February 2015 in the form of meetings in the schools where Activity 2.1 (afterschool) is implemented. 50 teachers will participate, including those involved in the afterschool program unfolding through ROMEDIN. With the occasion of these meetings, the project team and teachers will discuss dropout risks and prevention modalities. Schools and teachers are to be identified through Activity 1 (micro-research). Schools are to be selected from those where Pata Rât children are registered.

3.2. Elaborating shared procedures for teachers and the socio-psychological assistance team, hired in the project, for identifying the dropout risks and dropout prevention.

The activity unfolds in the first part of February 2015, with teachers from the above list involved in the afterschool program. Schools and participant teachers engaged in this activity are identified during Activity 1 (micro-research) and also during Activity 1.3. A set of serious cases – signaling dropout risks – are to be identified in each school, followed by an intervention and monitoring plan. In the February – November 2015 interval, the Artemis Association team will provide counseling and intervention for approximately 10 cases, also monitoring the results of the interventions. The purpose of these counseling and intervention cases identified in schools is correlated with the needs of the cases identified in schools, as shown at 3.3.1.

3.3. Providing services according to the intervention plan by the socio-psychological assistance team

3.3.1. Case management

Information concerning the use of services directed against school dropout risk is offered to 80 families with children recognized as vulnerable. The identification of these cases in the Pata Rât communities (particularly Cantonului, Dallas and Coastei) begins with Activity 1 (micro-research unfolding in communities)

Cases selection continues from 15 December 2014 together with Activity 3, when the working plan concerning the information services is being elaborated. During this identification and selection activity, the Artemis Association team will be assisted by the Coastei Association team. The 80 selected families are informed in the January – October 2015 interval, following the plans elaborated in the 3.1 and 3.2 Activities. In addition, by correlating them with the needs identified in the communities, counseling and intervention services are offered to approximately 10 families.

3.3.2. Organizing pupils support / self-knowledge groups

The participants to this activity are selected in June 2015, together with the Coastei Association team; the activity itself takes place in July 2015.

Two support / self-knowledge groups, comprising 5 teenage girls each from communities, are to be formed; they participate to 10 meetings, organized in July 2015. These will be hosted by a community house of the Coastei community for 5 days (4 hours / day).

3.3.3. Organizing peer violence prevention actions (bullying)

In April 2015, during the alternative education week (Școala altfel), peer violence prevention actions will be organized in 4 schools involved in the project. Participant schools are identified through Activity 1 (micro-research). Action plans are to be elaborated and discussed in schools in March 2015.

3.3.4. Organizing sexual abuse prevention actions

The activity unfolds in March 2015, being prepared in February, when the weekly activity calendar is agreed upon. The activity uses the methodology known as “Chicoca Tree” and will involve children from the 1st-4th grade, together with their parents, in 3 of the schools participating to the project. Each school hosts a meeting with parents and two meetings with children, involving 20 pupils and 20 parents in each school.

3.3.5. Children rights education campaign

It unfolds in June 2015 and includes one campaign action in each of the 4 selected schools. The activity is prepared in May.

3.3.6. Education campaigns for gender equality

It unfolds in November 2015 and includes one campaign action in each of the 4 selected schools. The activity is prepared in October.

 

4.      CREATING AND MAKING FUNCTIONAL THE INCLUSIVE SCHOOL NETWORK IN CLUJ

(Desire, DAS/UBB and School County Inspectorate, Coastei),10 months (15 December 2014 – 15 June 2015, September – December 2015)

4.1. Activities for creating and making functional the Cluj network of inclusive schools (Desire, School County Inspectorate, Coastei)

4.1.1. Elaborating the methodology and shared concept of supporting inclusive education in Cluj schools (of the Inclusive Education and Human Rights Education Guide and of the Inclusive School Network Promoting Strategy)

4.1.2. Social and educational inclusion and human rights education training sessions for Cluj schools teachers, public administration staff and local journalists

4.1.3. Implementing the measure plan elaborated by the partner organizations together  with participants to the above mentioned training programs

Under the 4.1 Activity, an expert group will elaborate the inclusive education and human rights education promoting strategy in the schools from the city and also the strategy for setting the inclusive schools network. Other various materials are also to be developed: concept and method for supporting inclusive education in Cluj schools and the setting of the inclusive school network supporting school access of Roma children from the marginal Pata Rât communities. Achieving general acknowledgement by the education system is also supported, with the aim to provide access and participation to quality education to children from vulnerable groups. The action plan concerning the institutional facilitation of the Pata Rât children registration to the city schools will also be drawn here, as well as the social and educational inclusion and human rights education materials (reunited in a Guide). In the first six months of the project, the inclusion expert team will elaborate these materials.

The Roma Community Coastei Association representatives will attend their monthly meetings. Working with the 4.2. Sub-activity team, these experts will employ the results of the consultation carried out under this activity – knowledge about the opinions of teachers, students and parents about their schools and their inclusive character.

In the next four months, the 4.1 Sub-activity team will promote and distribute through various means the elaborated materials and will carry out training programs dedicated to teachers, journalists and local public administration staff.

30 of the 40 program beneficiaries of the training program will be teachers from the participant projects (A and B Group Schools). We expect mainly teachers specialized in humanities; at least one of them should hold a management position.

A training session will take place each month for 4 months; this will include four modules of 4 hour/course each – totaling 16 hours unfolding along two days. 10 participants are expected to each program. Journalists will be identified according to their previous involvement in discussing topics related to these communities, being selected from those who did not spread any prejudice, nor showed fear with regards to the goal of desegregating the Pata Rât area. They will become partners in the media campaign we aim to carry out with their participation – concerning the needs and possibilities of socio-territorial inclusion of marginalized Pata Rât communities. As a project partner, the Municipality is expected to be involved in this training program through 3 representatives.

4.2. Activities in the schools participating to the project with the aim of stimulating their inclusive development (DAS/UBB), 10 months (15 December 2014 – 15 June 2015, September – December 2014)

4.2.1. Developing a working group for each of the participant schools in order to coordinate the inclusive development of the school. The working group needs to include the school director, the psychologist or a special school pedagogue and a school mediator. Besides the teachers group, it can also include a parents, a pupils and administrative school staff representatives (maximum 5-8 persons).

4.2.2. Exploring the school inclusion level (the method of the inclusive school index)

4.2.3. Setting pupils’ consultative groups

4.2.4. Setting parents’ consultative groups

4.2.5. Data processing by the DAS / UBB representatives

4.2.6. Coordination group meetings with the purpose of analyzing results and setting activities, also to asses goals achievement.

The actions will take place in 5 schools: 3 schools from A Group; 2 schools from B Group.

4.2.1-4.2.4 Sub-activities will unfold along the first six months and will result in the discovery of teachers, pupils and parents’ opinions about culture, school inclusive policies and practices, learning barriers, or the current concerns of schools for inclusion and the resources that can be channeled towards their development in this direction. The results of these surveys (resulted from the 4.2.5 Sub-activity, unfolding in the September – 15 October 2015 interval) will be presented to teachers, parents and parents from the targeted schools, who will identify together the concrete activities for reaching the objectives they established together – through the 4.2.6 Sub-activity (unfolding in the 15 October – December 2015 interval).

Two actions are to be organized in each school in the first two months (November-December 2015) – egg., inviting Pata Rât families at the school, presenting the school inclusion strategy; the last event will be coordinated with the promotion event of the Cluj Inclusive School Network Promotion Strategy (elaborated through the 4.1. Activity).

 

School County Inspectorate, as a project partner, will have an important role in motivating teachers to involve in Activity 4 of the ROMEDIN project. This will entail identifying a series of modalities and opportunities through which the School County Inspectorate can acknowledge the social importance of education units which facilitate vulnerable groups access (like those from Pata Rât), as well as the work the teachers working with disadvantaged children. Following the participation at the training session unfolding under 4.1.2 Activity, teachers will be granted a participation certificate, signed by the partner organizations involved in the project, including the School County Inspectorate. This document will allow them to accumulate points to be used in evaluating their teaching activity (ex. Egg: chapters like career management and personal development / capitalizing scientific, teaching and methodological competences / courses organized by the School County Inspectorate, Teacher Training House and other institutions; other chapters: moral and civic attitudes expression / applying and promoting legal provisions concerning children and human rights in teaching contexts)

 

5. ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES   

(Desire, Coastei and the other partner organisations), 17 months (15 Octomber 2014 – 15 March 2016)

5.1 Creating the Coastei Association web page; creating promotion spaces dedicated to this project on the web pages of the other partners; creating a Facebook group dedicated to the project; monthly releasing project information

5.2 Poster and project brochure printing

5.3 Generating activity reports in order to share and discuss these among the organizations and institutions involved in the project

5.4 Finishing the development of the Inclusive Education and Human Rights Education Guide

5.5 Finishing the Strategy for Promoting the Inclusive School NSetwork

5.6 Elaborating plans and materials for the training program

5.7 Printing the project booklet (includes the Guide, the Strategy and other texts written by project team members)

5.8 Fundraising with the occasion of the exhibitions and shows involving children participating tp Activity 2.2

 

6. PROJECT INFORMATION AND PROMOTION

(Desire, Coastei, and partner organizations), 17 months (15 October 2015 – 15 March 2016)

6.1 Public project launching (with all partners attending it)

6.2 Creating the project Facebook group and the Coastei Association web page; recurrent posting of information and resources related to the project – on these platforms and on the web pages of the partners

6.3 Promoting the project in the Pata Rât communities, simultaneously with Activity 1 (micro-research to reassess needs and educational needs in the communities) – identifying and mobilizing beneficiaries in order to ensure the participation to the project; promoting project results in the communities

6.4 Promoting the project in the schools targeted for participation, simultaneously with Activity 1 (micro-research to reassess attendance rate and school performance among registered children), specially for implementing Activity 2.1 (afterschool), targeting schools where Pata Rât children are registered; promoting project results in these schools.

6.5 Promoting the project in the schools targeted to participate to the project, focusing particularly on Activity 4.1.2 (training programs for teachers) and 4.2 (evaluating the inclusive character of the school), targeting three schools where Pata Rât children are not registered and which are to be included in the inclusive school network); promoting the project results in these schools

6.6 Local information articles in local media / press releases / newsletter

6.7 Media articles about social, school and territorial inclusion, engaging the persons participating to the training program (Activity 4.1.2)

6.8 Project information session by participating to the programs of the local state TV station (TVR)

6.9 Promoting the Strategy for Promoting the Inclusive School Network through meetings with School County Inspectorate, schools and municipality representatives, and also by attending a Local Council meeting, with the aim to endorse the inclusive school network during the 2016 local budget approval

6.10 Disseminating the printed version of the project brochure

6.11 Disseminating the printed version of the project booklet

6.12 Final project conference (with the participation of all partners).