Rezumatul proiectului și parteneri ROMEDIN

“Servicii socio-educaționale pentru incluziunea romilor” (ROMEDIN), proiectul Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială, capacitează societatea civilă (inclusiv o organizație grassroots a romilor din comunitatea Coastei) în vederea implementării unui model inovator de intervenție care răspunde la provocarea marginalizării sociale în Cluj și vine în sprijinul demersului Primăriei de re-integrare locativă a familiilor dezavantajate din Pata Rât. Proiectul acționează prin servicii oferite copiilor din Pata Rât în vederea asigurării participării la educație formală și nonformală de calitate, dar și familiilor aflate în dificultate în vederea prevenirii abandonului școlar; dar el acționează și asupra sistemului de învățământ pre-universitar pentru a dezvolta rețeaua școlilor incluzive dedicate desegregării, educației incluzive și pentru drepturile omului, capabile să apropie cadre didactice, copii și părinți romi și neromi, și să  asume un rol public în promovarea dezvoltării incluzive și coezive a urbei. Dintre cei 690 de beneficiari direcți ai proiectului circa 360 provin din zone defavorizate. Prin activitățile sale de informare/conștientizare el va avea impact asupra a 2000 de persoane.

Romedin logo

Proiectul este implementat de către Fundația Desire din Cluj, în parteneriat cu Asociația Femeilor Împotriva Violenței – ARTEMIS, Fundația Tranzit, Asociația Comunitară a Romilor din COASTEI, Departamentul de Asistență Socială al Universității Babeș-Bolyai (DAS/UBB) din Cluj-Napoca, Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

ROMEDIN – project summary and partners

“Socio-educational services for Roma inclusion”, the project of Desire Foundation for Social Reflection and Openness empowers civil society (including a grassroots organization of Roma from the Coastei community) to implement an innovative model of intervention that responds to the challenge of marginalization, and to contribute to the implementation of the Cluj-Napoca Development Strategy 2014-2020 in what regards socio-territorial desegregation of the Pata Rât area. The project acts on the behalf of people living in the area by services offered to children that assure their participation on quality formal and non-formal education, but as well as to families with difficulties in order to avoid school abandonment. Moreover, the project operates on the pre-university educational system for developing a network of inclusive schools dedicated to desegregation, inclusive education and education for human rights and social justice, which is able to bring together Roma and non-Roma teachers, parents and children, and to assume a public role in promoting the city’s inclusive and cohesive development. Out of the 690 direct project beneficiaries, approximately 360 belong to disadvantaged areas. Through its information and awareness raising activities the project is expected to have impact on circa 2000 persons.

Romedin logo

The project is implemented by Fundația Desire from Cluj, in a partnership with  Asociația Femeilor Împotriva Violenței – ARTEMIS, Fundația Tranzit, Asociația Comunitară a Romilor din COASTEI, Departamentul de Asistență Socială al Universității Babeș-Bolyai (DAS/UBB) of Cluj-Napoca, Inspectoratul Școlar Județean Cluj and Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Lansarea proiectului ROMEDIN

Romedin logo

În perioada 15 octombrie și 15 decembrie 2014 echipa proiectului derulează mai multe acțiuni prin care se lansează și promovează proiectul. Acțiunile se desfășoară:

– în cadrul echipei de proiect (seminarul de lansare a proiectului, 16 octombrie)

– printr-un comunicat de presă (27 octombrie), LANSAREA_PROIECTULUI_ROMEDIN_(4)

– în comunitățile marginalizate din Pata Rât, cu precădere de pe strada Cantonului, Dallas și noul Pata Rât/Coastei (promovarea se realizează prin vizite de lucru și discuții informale în comunități, dar și cu ocazia cartografierii situației școlar-educaționale a copiilor din aceste zone, precum și cu ocazia interviurilor de grup realizate cu părinții), 15 octombrie – 15 noiembrie

– în rândurile directorilor unităților de învățământ invitate să participe la crearea și dezvoltarea rețelei școlilor incluzive (cu ocazia unei întâlniri organizate la Inspectoratul Școlar Județean, 28 octombrie 2014)

– în școli (cu ocazia vizitelor de lucru și interviurilor de grup derulate cu cadre didactice, și a evenimentelor de la școli la care se prezintă proiectul ROMEDIN), 29 octombrie – 15 decembrie

PROJECT LAUNCHING

Romedin logo

Between 15 October and 15 December 2014, the project team carries out several actions for launching and promoting the project. The actions unfold as it follows:

 –     Project launching working seminar (16 October)

–       Press release (27 October)

–       Presentations in the Pata Rât marginalized communities – particularly on Cantonului Street, in the Dallas area and the New Pata Rât / Coastei (promotion takes place through work visits and informal discussions in the communities, with the occasion of mapping the school-educational status of children from these areas and by the means of group interviews with parents, 15 October-15 November)

–       Meeting with the educational units’ directors, whom we would like to invite to join the Inclusive School Network (with the occasion of a meeting organized by the School County Inspectorate on 28 October 2014)

–       In schools (with the occasion of the work visits and group interviews with teachers and also of school events during which the ROMEDIN project is presented) between 29 October and 15 December

Activități ROMEDIN

Romedin logo

1. Re-evaluarea nevoilor educaționale din comunitățile marginalizate de romi din zona Pata Rât 

(Desire și Coastei),4 luni (15 octombrie – 15 decembrie 2014, iulie 2015, 15 ianuarie-15 februarie 2016)

Scop: cunoașterea situației actuale în ceea ce privește nevoile și problemele educaționale din comunități, precum și din școlile care vor fi incluse printre beneficiarii proiectului; susținerea în acest sens a planificării celorlalte activități atât prin furnizarea de informații despre numărul de beneficiari potențiali din comunități și din școli, cât și despre  problemele majore la care aceste activități trebuie să răspundă; urmărirea schimbărilor generate prin proiect.

1.1. Micro-cercetare participativă, prin care re-evaluăm varietatea nevoilor, problemelor și opțiunilor educaționale ale copiilor și adulților, și a situației actuale a accesului la servicii educaționale (formale și nonformale) în cazul familiilor din Pata Rât  (Desire și Coastei)

– micro-cercetarea pornește de la rezultatele anchetei UNDP din 2012 derulată în Pata Rât, și se va realiza prin instrumentele unei investigații calitative și participative;

– în cadrul microcercetării vom derula și evenimente pentru promovarea proiectului în comunități, care constau în mai multe vizite făcute în trei dintre cele patru comunități din Pata Rât (deoarece în zona rampei de gunoi se derulează în momentul de față mai multe intervenții în domeniul educațional, proiectul ROMEDIN nu va include această zonă printre zonele țintite);

– microcercetarea rezultă în (1) lista copiilor de vârstă școlară din zona Pata Rât și situația școlarizării lor, obținută prin cartografierea, din acest punct de vedere, a familiilor de pe strada Cantonului, din Dallas și din noul Pata Rât/Coastei; (2) identificarea, prin nouă interviuri de grup, a experiențelor părinților legate de participarea școlară a copiilor și a părerii lor despre activitățile proiectului ROMEDIN; (3) evidența opțiunilor și consimțământului părinților în ceea ce privește participarea la activitățile ROMEDIN.

1.2. Investigație cu privire la rata de participare și performanța școlară a elevilor din școlile unde sunt înscriși copii din Pata Rât, și despre nevoile și problemele întâmpinate la aceste școli (școli Grupa A), precum și cu privire la modul în care cadrele didactice gândesc despre și acționează pentru educație incluzivă la alte trei școli pe care dorim să le includem în rețeaua școlilor incluzive (școli Grupa B), dar și despre problemele care se ivesc în cadrul Centrului de Educație Incluzivă/ fosta școală specială de pe strada București; acest cadru va fi folosit și pentru promovarea preliminară a proiectul ROMEDIN în aceste școli (Desire, cu sprijinul ISJ).

Micro-cercetarea se va relua la mijlocul și spre finalul proiectului pentru a evalua schimbările petrecute de-a lungul proiectului atât în performanțele școlare ale elevilor, cât și în contextul instituțional și social al școlilor.

 

2. Servicii educaționale și culturale pentru copii din familii defavorizate din Pata Rât și colegii lor de școală

(Desire, ISJ, Tranzit și Coastei), 10 luni (ianuarie-iunie 2015, 15 septembrie 2015-15 ianuarie 2016)

2.1. Activități pentru copiii școlarizați, legate de participarea școlară (Desire, ISJ, Coastei)

Program școală după școală (afterschool), luni-vineri  în școlile unde sunt înscriși copii din Pata Rât (140+60 copii).

Programul constă dintr-un pachet de multiple servicii, în funcție de nevoi: transport, masă, sprijin educațional în discipline de bază (oferit de cadre didactice de la școlile vizate), și în problematica drepturilor omului/educației civice (oferit de un specialist din afara acestor școli).

Programul se derulează în școlile din Grupa A într-un format care se va organiza în funcție de numărul de elevi beneficiari din aceste școli, ținând cont și de alte proiecte/programe similare de la aceste școli (lista finală a școlilor și copiilor beneficiari, și planificarea detailată a activităților va rezulta de pe urma Activitității 1).

2.2. Activități de educație non-formală pentru copii școlarizați și neșcolarizați (Tranzit, Coastei, Desire, ISJ), ianuarie – iunie 2014, și 15 septembrie 2014 – 15 ianuarie 2016

2.2.1 Pentru copii între 7-14 ani

– școală interculturală de desen (40+20 copii)

– înscrierea a 20 de copii din Pata Rât la programele sportive de la Palatul                             copiilor, cu sprijinul ISJ

2.2.2. Pentru tineri între 15-18 ani: Atelier de teatru comunitar (20 adolescenți)

2.2.3. Organizare evenimente culturale la școli și la Casa Tranzit

Programul asigură masă, transport și suport profesional (artiști plastici, regizori teatru, animatori culturali). Lista finală a beneficiarilor acestei activități, și planificarea detailată a acțiunilor rezultă de pe urma Activității 1.

 

3. Servicii socio-educaționale pentru prevenirea abandonului școlar

(Artemis, Coastei), 12 luni (15 decembrie 2014 – 15 decembrie 2015)

3.1. Formare pentru cadre didactice de la şcolile participante la proiect cu privire la identificarea riscului de abandon şcolar şi modalităţi de prevenire a abandonului școlar

Activitatea se desfășoară în lunile ianuarie și februarie 2015, sub forma unor întâlniri la școlile unde se desfășoară Activitatea 2.1 (afterschool). Participă un total de 50 de cadre didactice, dintre care și cadrele didactice implicate în programul școală după școală derulat prin ROMEDIN. Cu ocazia acestor întâlniri echipa de proiect și cadrele didactice vor discuta despre riscurile abandonului școlar și modalitățile de prevenire ale abandonului. Școlile și cadrele didactice participante se identifică cu ocazia Activității 1 (micro-cercetare). Școlile vor fi dintre școlile unde sunt înscriși copii din Pata Rât.

3.2. Elaborarea unor proceduri comune între profesori şi echipa de asistenţă psiho-socială angajată prin proiect pentru identificarea riscului şi prevenirea abandonului şcolar

Activitatea se desfășoară în prima parte a lunii februarie 2015, cu acele cadre didactice dintre cele de mai sus, care sunt implicate în programul afterschool. Școlile și cadrele didactice participante la această activitate se identifică cu ocazia Activității 1 (micro-cercetare), precum și în urma Activității 3.1. În fiecare școală se identifică un număr de cazuri grave care prezintă semnalele abandonului școlar, și se face un plan de intervenție și monitorizare pentru aceste cazuri. Apoi, în perioada februarie – noiembrie 2015 (adică timp de 10 luni) echipa Asociației Artemis realizează consilierea și intervenția într-un număr de circa 10 cazuri, precum și monitorizarea rezultatelor intervențiilor. Se va urmări ca aceste cazuri de consiliere și intervenție identificate prin școli să se coreleze și să se completeze cu nevoile cazurilor identificate în comunități, precum se arată și la punctul 3.3.1.

3.3. Oferirea de servicii conform planului de intervenţie de către echipa de asistenţă psihosocială

3.3.1. Management de caz

În cazul a 80 de familii cu copii aflați sub riscul de abandon școlar se oferă informații despre accesarea serviciilor necesare eliminării riscului de abandon școlar. Identificarea acestor cazuri din comunitățile din Pata Rât (în particular Cantonului, Dallas și Coastei) se începe prin Activitatea 1 (micro-cercetarea derulată în comunități). Selectarea cazurilor continuă cu începere din 15 decembrie 2014, odată cu începerea derulării Activității 3, și tot cu începere din 15 decembrie se elaborează și planul de lucru privind oferirea serviciilor de informare. În această activitate de identificare și selectare, echipa Asociației Artemis va fi asistată de echipa Asociației Coastei. Informarea celor 80 de familii selectate se derulează în perioada ianuarie-octombrie 2015 (adică timp de 10 luni). În perioada februarie – noiembrie 2015 (timp de 10 luni) pe baza planurilor elaborate în urma Activităților 3.1 și 3.2 și pe baza corelării acestora cu nevoile identificate în comunități, se derulează serviciile de consiliere și intervenție în cazul a circa 10 familii.

3.3.2. Organizare de grupuri de suport/ autocunoaştere pentru elevi

Participanții la această activitate se selectează în luna iunie 2015, împreună cu echipa Asociației Coastei, iar activitatea în sine se derulează în lunia iulie 2015.

Se organizează două grupuri de suport/ autocunoaștere compus din câte cinci adolescente din comunități, și de-a lungul lunii iulie 2015 se derulează cu ele 10 întâlniri. Întâlnirile vor avea loc în casa comunitară a comunității Coastei timp de cinci zile, zilnic 4 ore.

3.3.3. Organizare de acţiuni de prevenire a violenţei între egali (bullying)

În luna aprilie 2015, în perioada săptămânii Școala altfel, se organizează acţiuni de prevenire a violenţei între egali (bullying) în patru şcoli implicate în proiect. Școlile participante se identifică prin Activitatea 1 (microcercetare). Planurile de acțiuni se elaborează și se discută în școli în luna martie 2015.

3.3.4. Organizare de acţiuni de prevenirea abuzului sexual

Activitatea se derulează în luna martie 2015, fiind pregătită în luna februarie, când se fixează și calendarul de lucru pe săptămâni. Activitatea se bazează pe adaptarea metodologiei “Arborele lui Chicoca”. Ea se va derula cu elevi din clasele I-IV, precum și cu părinții acetora în trei dintre școlile participante la proiect. La fiecare școală se organizează câte o întâlnire cu părinții, precum și câte 2 întâlniri cu copiii, implicând 20 de elevi și 20 de părinți în fiecare școală.

3.3.5. Campanie de educație pentru drepturile copilului

Se derulează în luna iunie 2015, câte o acțiune de campanie în 4 școli selectate. Activitatea se pregătește în luna mai.

3.3.6. Campanie de educație pentru egalitate de gen

Se derulează în luna noiembrie 2015, câte o acțiune de campanie în 4 școli selectate. Activitatea se pregătește în luna octombrie.

4. Crearea și funcționarea rețelei de școli incluzive în orașul Cluj

(Desire, DAS/UBB și ISJ, Coastei),10 luni (15 decembrie 2014 – 15 iunie 2015, septembrie – decembrie 2015)

4.1. Activități pentru crearea și funcționarea rețelei clujene de școli incluzive (Desire, ISJ, Coastei)

4.1.1. Elaborarea metodologiei și concepției comune în vederea susținerii educației incluzive în școlile din Cluj (a Ghidului pentru educație incluzivă și educația pentru drepturile omului, și a Strategiei pentru promovarea rețelei școlilor incluzive)

4.1.2. Program de formare pentru cadrele didactice din școlile clujene, din administrația publică, și din mass media locală, privind incluziunea socială și educațională, și educația pentru drepturile omului

4.1.3. Punerea în aplicare a planului de măsuri elaborat de către reprezentanții         organizațiilor partenere, în colaborare cu participanții la programele de formare de mai        sus

Prin sub-activitatea 4.1 un grup de experți va elabora strategia de promovare a educației incluzive și a educației pentru drepturile omului în școlile din oraș și strategia creerii rețelei de școli incluzive, precum și diverse materiale ce vin în sprijinul implementării acestei strategii, precum: conceptul și metodologia privind susținerea educației incluzive în școlile din Cluj și crearea rețelei școlilor incluzive care să asume și să susțină accesul la școli a copiilor de etnie romă din comunitățile marginalizate din Pata Rât, și în general să dobândească recunoaștere din partea sistemului de învățământ pentru asigurarea accesului și participării la educație de calitate a copiilor aparținând unor grupuri defavorizate; planul de acțiune privind facilitarea instituțională a înscrierii copiilor din Pata Rât în școlile orașelor; elaborare de materiale (adunate într-un Ghid) despre incluziunea socială și educațională, și despre educația pentru drepturile omului.

În primele șase luni ale proiectului echipa de experți în incluziune va lucra la elaborarea acestor materiale. La întâlnirile lor lunare va participa și coordonatorul de proiect din partea Asociației Comunitare a Romilor din Coastei. Colaborând cu echipa sub-activității 4.2, acești experți vor utiliza și rezultatele consultărilor derulate prin această sub-activitate, adică cunoștințele despre ce știu și ce cred cadrele didactice, elevii și părinții despre școlile lor în ceea ce privește caracterul lor inclusiv. În următoarele patru luni echipa sub-activității 4.1 va promova și distribui prin diverse căi materialele elaborate, și va derula programele de formare dedicate cadrelor didactice, jurnaliștilor și funcționarilor din administrația publică locală.

Dintre cei 40 de beneficiari ai programului de formare 30 vor fi cadre didactice de la școlile participante la proiect (școli din Grupa A și școli din Grupa B). Ne așteptăm mai ales la participarea cadrelor didactice specializate în domeniul științelor socio-umane, astfel încât una din ele să aibă funcție de conducere.

Timp de patru luni, lunar se va desfășura câte un program de formare care va include patru module de cursuri a câte 4 ore fiecare, în total deci 16 ore derulate de-a lungul a două zile. La fiecare program sunt așteptați circa 10 participanți. La aceste programe vor fi invitate și persoane din comunitățile din Pata Rât. Jurnaliștii se vor identifica în funcție de implicarea lor anterioară în discutarea unor teme legate de aceste comunități, ei fiind selectați dintre cei care nu au vehiculat prejudecăți și nu au generat teamă în legătură cu obiectivul desegregării zonei Pata Rât. Ei vor deveni parteneri în campania mediatică pe care dorim să o derulăm cu participarea lor despre nevoia și posibilitățile incluziunii socio-teritoriale a comunităților marginalizate din Pata Rât. Primăria, în calitatea sa de partener la acest proiect este așteptată să participe la aceste program de formare prin trei persoane.

4.2. Activități în școlile participante la proiect în vederea dezvoltării incluzive a acestora (DAS/UBB), 10 luni (15 decembrie 2014 – 15 iunie 2015, septembrie – decembrie 2014)

4.2.1. Crearea a câte unui grup de lucru în fiecare dintre școlile participante pentru a coordona dezvoltarea incluzivă a școlii. Grupul de lucru trebuie să includă directorul școlii și psihologul/psihopedagogul special din școală, mediatorul școlar și poată să         includă, pe lângă un grup de cadre didactice interesate un reprezentant al părinților, al     elevilor și al personalului administrativ (în total 5-8 persoane).

4.2.2. Explorarea nivelului de incluziune din școală (metoda indexul școlii incluzive)

4.2.3. Organizarea unor grupuri consultative ale elevilor

4.2.4. Grupuri consultative ale părinților

4.2.5. Prelucrarea datelor de reprezentanții DAS/UBB

4.2.6. Întâlniri ale grupului de coordonare pentru analiza rezultatelor și stabilirea activităților,  precum și pentru a urmări realizarea obiectivelor.

Acțiunile se vor desfășura în 5 școli, după cum urmează: 3 școli dintre școlile din Grupa A, și 2 școli dintre școlile din Grupa B.

Sub-activitățile 4.2.1-4.2.4 se vor derula de-a lungul primelor șase luni și vor rezulta în cunoașterea opiniilor cadrelor didactice, elevilor și părinților despre cultura, politicile și practicile incluzive din școală, sau despre barierele în învățare, dar și a preocupărilor actuale ale școlii privind incluziunea și a resurselor care pot fi mobilizate pentru dezvoltarea ei în această direcție. Apoi, rezultatele acestor analize (obținute prin sub-activitatea 4.2.5 derulată în septembrie – 15 octombrie 2015), prin sub-activitatea 4.2.6 (desfășurată între 15 octombrie-decembrie 2015), se vor prezenta cadrelor didactice, elevilor și părinților din școli, care împreună vor identifica activități concrete pentru realizarea obiectivelor identificate de ei. În ultimele două luni (noiembrie-decembrie 2015) se organizează câte două acțiuni la fiecare școală (de ex. invitarea unor familii din Pata Rât la școală, prezentarea strategiei de incluziune a școlii; ultimul eveniment se va coordona cu evenimentul de promovare al Strategiei rețelei clujene a școlilor incluzive elaborate prin Activitatea 4.1.

 

 Inspectoratul Școlar Județean, în calitatea sa de partener al proiectului va avea un rol important în motivarea cadrelor didactice în vederea implicării lor în Activitatea 4 a proiectului ROMEDIN. Aceasta va include și găsirea unor modalități și ocazii prin care ISJ va recunoaște importanța socială a unităților de învățământ care facilitează accesul grupurilor dezavantajate, cum sunt cele din Pata Rât, precum și munca cadrelor didactice care se ocupă cu copii defavorizați. În urma participării la programul de formare derulat sub activitatea 4.1.2, cadrele didactice vor primi un certificat de participare semnat de organizațiile partenere la proiect, inclusiv ISJ. Pe baza acestui document vor avea posibilitatea de a acumula puncte care contează în evaluarea activității lor didactice  (de ex  la capitolul Managementul carierei și al dezvoltării personale/ Valorificarea competențelor științifice, didactice și metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă / perfecționale organizate de ISJ, CCD sau alte instituţii, și la capitolul Manifestarea atitudinii morale și civice/ Aplicarea și promovarea în cadrul situațiilor de învățare a prevederilor legate privind drepturilor copilului și drepturile omului.

 

5. Activități de dezvoltare organizațională

(Desire, Coastei și celelalte organizații partenere), 17 luni (15 octombrie 2014 – 15 martie 2016)

5.1 Crearea paginii de internet pentru Asociația Coastei, crearea unor spații de vizibilitate dedicate acestui proiect pe paginile de internet ale celorlați parteneri, crearea unui grup de FB al proiectului, și publicarea lunară de informații despre proiect

5.2 Tipărire afiș și broșură de proiect

5.3 Elaborarea rapoartelor pe activități, în vederea împărtășirii și discutării acestora între organizațiile și instituțiile implicate în proiect

5.4 Finalizarea elaborării Ghidului pentru educație incluzivă și educația pentru drepturile omului

5.5 Finalizarea elaborării Strategiei pentru promovarea rețelei școlilor incluzive

5.6 Elaborarea planurilor și materialelor pentru programul de formare

5.7 Tipărire carte proiect (care include Ghidul, Strategia și alte scrieri ale persoanelor implicate în proiect)

5.8 Campanie de strângere de fonduri cu ocazia expozițiilor și spectacolelor realizate de copiii participanți la Activitatea 2.2.

  

6. Activități de informare și publicitate despre proiect și despre Fondul ONG

(Desire și Coastei, și celelalte organizații partenere), 17 luni (15 octombrie 2014 – 15 martie 2016)

6.1 Seminarul de lansare publică a proiectului (cu participarea tuturor partenerilor)

6.2 Crearea grupului de FB al proiectului și al paginii de internet a Asociației Coastei, și postare regulată de informații și resurse în tematica proiectului atât pe aceste interfețe, cât și paginile de internet ale tuturor partenerilor

6.3 Promovarea proiectului în comunitățile din Pata Rât, realizată în paralel cu Activitatea 1 (micro-cercetare pentru reevaluarea nevoilor și problemelor educaționale din comunități) – identificarea și mobilizarea beneficiarilor în vederea asigurării participării lor la proiect; precum și promovarea rezultatelor proiectului în comunități

6.4 Promovarea proiectului în școlile vizate pentru participarea la proiect, realizată în paralel cu Activitatea 1 (micro-cercetare pentru evaluarea ratei de participare și a performanței școlare a copiilor școlarizați), în special pentru derularea activității 2.1 (afterschool), fiind vizate școlile unde sunt înscriși copii din Pata Rât; precum și promovarea rezultatelor proiectului în aceste școli

6.5 Promovarea proiectului în școlile vizate pentru participarea la proiect, în special a activității 4.1.2 (programe de formare pentru cadre didactice) și 4.2 (evaluarea caracterului incluziv al școlii), fiind vizate și trei școli la care nu sunt înscriși copii din Pata Rât și pe care dorim să le includem în rețeaua școlilor incluzive); precum și promovarea rezultatelor proiectului în aceste școli

6.6 Articole de informare în presa locală/ comunicate de presă/ buletin informativ

6.7 Articole în presă despre problematica incluziunii sociale, școlare și teritoriale cu implicarea persoanelor care participă la programul de formare (activitatea 4.1.2)

6.8 Informare despre proiect prin participare la emisiuni ale TVR local

6.9 Promovarea Strategiei pentru promovarea rețelei școlilor incluzive prin întâlnirea cu reprezentanți ai ISJ, ai școlilor și ai primăriei, precum și prin participarea la o ședință a Consiliului Local în vederea promovării rețelei de școli incluzive în cadrul aprobării bugetului local pe anul 2016

6.10 Distribuirea formatului tipărit al afișului și broșurii de proiect

6.11 Distribuirea formatului tipărit al cărții proiectului

6.12 Conferința finală a proiectului (cu participarea tuturor partenerilor)