Scrisoare deschisă către CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

În contextul depunerii contestațiilor privind „Lista provizorie de priorități pentru anul 2020 în vederea repartizării de locuințe sociale”, aprobată prin HCL 857/21.11.2019, vă aducem la cunoștință punctul de vedere al mișcării Căși sociale ACUM! cu privire la criteriile de atribuire de locuințe sociale aplicate de administrația publică locală clujeană.

În atenția Comisiei de soluționare a contestațiilor privind acordarea locuințelor sociale: Viceprimar Dan Tarcea, președinte comisie; Gergely Balázs, consilier local; Rareș Ferdean, consilier localConstantin Tomoș, consilier local; Corina Croitoru, consilier local; Dacia Crișan, șef serviciu Serviciul Autorizări Comerț; Alina Nițulesc, consilier juridic, Serviciul Juridic, Legislație, Contracte; Alexandrina Perșan, Serviciul Administrare Spații, Terenuri.

▶Apreciem că de pe urma eliminării criteriului de studii școlare pe baza Deciziei Civile 1517/2019 a Curții de Apel din noiembrie 2019 – criteriu care a dezavantajat de-a lungul anilor multe persoane marginalizate social în accesul la o locuință socială față de persoanele cu studii înalte –, multe familii cu domiciliul în zone dezavantajate pe care le-am susținut în 2019 în întocmirea cererilor de locuințe sociale, comparativ cu anul trecut, au avansat pe lista de priorități. […]

▶Apreciem că pe baza aceleași decizii a Curții de Apel din noiembrie 2019, Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca a renunțat la criteriul conform căruia persoanele cu venituri doar din drepturi de asistență socială au fost declarate neeligibile în anii trecuți, și a recunoscut că, precum spune legea, și venitul minim garantat este o formă de venit. Pe această bază, câteva cazuri susținute de noi în efortul lor de a-și depune dosar de cerere de locuință socială au fost declarate eligibile. […]

▶Apreciem că de pe urma întâlnirii a mai multor familii cu persoane cu handicap cu comisia mixtă de locuințe a primăriei din noiembrie 2019 (pe care acestea au solicitat-o în scris în septembrie 2019, precum și la ședința de consiliu local unde s-a aprobat lista provizorie de rezultate de pe urma evaluării cererilor de locuințe sociale), comisia mixtă a decis să acorde 10 puncte la cererea de locuință socială a unei familii cu un copil cu handicap sub 18 ani, care până la împlinirea vârstei de 18 ani nu este încadrat în categoria de handicap permanent. […]

În pofida tuturor modificărilor de mai sus, observăm că foarte multe solicitări de locuințe sociale din partea unor persoane marginalizate social care locuiesc în condiții inadecvate, nesigure și/sau în mediu toxic (pe str. Cantonului, pe str. Platanilor, pe str. Stephenson,  pe str. Meșterul Manole, sau efectiv în stradă), sau din partea unor familii cu persoane cu handicap și familii cu copii, aflate în dificultăți economice fără o locuință decentă, au rămas cu punctaje mici și foarte mici și în anul 2019. Considerăm, că dacă ați vrea să susțineți accesul la locuință socială al acestor familii și persoane, ar trebui să le acordați punctaj mai mare în urma contestațiilor lor, făcând uz de capitolul Caz de forță majoră definit în criteriile de atribuire de locuințe sociale prin HCL 435/2915. Acesta consideră „cazul de forță majoră” ca situație deosebit de gravă care afectează demnitatea, libertățile și sănătatea persoanelor. 

▶Apreciem că în decizia primăriei și consiliului local cu privire la achiziționarea de locuințe de pe piață pentru a crește numărul de locuințe sociale ce se pot atribui în Cluj-Napoca se face referire la importanța de a răspunde prin aceste locuințe la nevoile persoanelor marginalizate social.

Considerăm că acest argument privind persoanele marginalizate social trebuie să fie utilizat și în punctarea cererilor de locuințe sociale, adică să li se acorde puncte pentru situația gravă de locuit. Conform actualului sistem de punctare, acest lucru este posibil tocmai prin acordarea celor 20 de puncte la capitolul Caz de forță majoră, însă comisia mixtă de locuințe nu a făcut acest lucru nici în acest an. Dar și mai mult, considerăm că Decizia Civilă 1517/2019 a Curții de Apel din noiembrie 2019 a deschis oportunitatea rediscutării și modificării întregului sistem de criterii de atribuire de locuințe sociale, astfel încât acesta să reflecte spiritul legii locuinței cu privire la categoriile beneficiare și prioritățile definite în această lege. […]

Scopul și spiritul Legii locuinței la care Curtea de Apel a făcut referire în decizia sa din  noiembrie 2019, ar trebui respectate în cazul fiecărui criteriu de eligibilitate și de selecție utilizat în atribuirea de locuințe sociale (nu doar în cazul celor două foste criterii declarate nelegale), poate înainte de toate în cazul condițiilor de locuit. Condițiile de locuit ale solicitanților sunt definite în Art. 21 al „HG nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei” ca un prim considerent în stabilirea ordinii de prioritate printre categoriile de persoane beneficiare de locuințe sociale definite la rândul lor în Art. 42 al Legii 114/1996. […]

În concluzie,

Acordând în acest moment (cel al contestațiilor) punctaj maxim la capitolul Caz de forță majoră tuturor solicitărilor care se confruntă cu situații de locuire deosebit de grave, ce lezează demnitatea lor umană și libertatea de a trăi cu drepturile lor, și care le pun în pericol sănătatea și viața,

precum și susținând cât mai repede posibil modificarea întregului sistemul de criterii în vederea punctării condițiilor locative precare și sărace,

veți putea răspunde prevederilor

  • legii locuinței cu referire la cei îndreptățiți să beneficieze de locuință socială,
  • legii 448/2006, legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
  • legii privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale,
  • legii asistenței sociale,
  • legii drepturilor copiilor,
  • legislației anti-discriminare care prevede ca posibilă aplicarea unor măsuri pozitive în cazurile care suferă de dezavantaje structurale cumulate de-a lungul anilor.

Într-un final, dar nu în ultimul rând, vă solicităm să trimiteți tuturor solicitanților de locuin’e sociale răspunsuri în scris, în care să arătați motivele pentru care au fost declarați neeligibili, respectiv – în cazul în care au primit punctaj – să le comunicați defalcat acest punctaj pe fiecare criteriu în parte, conform dispoziției domnului viceprimar Dan Tarcea de la ședința de consiliu local din 21 noiembrie 2019 dată în acest sens.

Mișcarea Căși sociale ACUM! susține că dreptul la locuință este un drept universal și locuințele publice sunt instrument central al asigurării în fapt al acestui drept. Însă – pentru că trăim într-o societate capitalistă marcată de mari inegalități – în atribuirea de locuințe sociale trebuie să aibă prioritate categoriile de persoane cu cele mai mici venituri, care locuiesc în condiții inadecvate și în nesiguranță, au trecut prin serii de evacuări care le-au lăsat fără alternativă locativă adecvată sau sunt azi sub risc de evacuare, suferă de probleme de sănătate agravate de starea lor locativă și mediul în care trăiesc, și/sau sunt victime ale unor tratamente rasiste ce le lezează demnitatea umană și le limitează drepturile în toate domeniile vieții.