Comunități marginalizate de romi și abordarea integrată a dezvoltării socio-teritoriale

15.06.2013.

Propuneri către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Fondurilor Europene,  Agenția Națională pentru Romi, Punctul Național de Contact pentru Implementarea Strategiei pentru Romi 

privind corelarea politicilor dedicate incluziunii sociale a romilor cu politicile mainstream de incluziune socială și cu planul de utilizare a fondurilor europene în perioada 2014-2020

desire text_Ro gov 2013 iunie

“Documentul Consultativ pentru dezvoltarea Acordului de Parteneriat între România și Uniunea Europeană pentru 2014-2020” (Consultative document in order to develop The Partnership Agreement for Romania 2014‐2020) – trimis recent (în 31.05.2013) de Ministerul Fondurilor Europene către Comisia Europeană –, recunoaște că una dintre problemele dezvoltării social-economice din România este existența unor mari disparități teritoriale. Pornind de la acest text – în contextul revizuirii Strategiei Naționale privind Incluziunea Socială a Romilor (2012-2020), a elaborării Strategiei Naționale pentru Incluziune Socială și Reducerea Sărăciei (2014-2020), precum și a definitivării Acordului de Parteneriat între România și Uniunea Europeană cu privire la utilizarea fondurilor europene în perioada 2014-2020 – în cele ce urmează vă prezentăm recomandarea noastră cu privire la nevoia corelării acestor politici. Corelarea propusă se poate fundamenta pe abordarea integrată a dezvoltării socio-teritoriale ca instrument al incluziunii și coeziunii sociale. Propunerea formulată aici necesită nu doar coordonarea programelor operaționale, ci și crearea unor unități inter-ministeriale (cu unități deconcentrate în teritoriu) capabile să pună în practică această abordare în politici și programe multi-sectoriale concrete, și/sau să capaciteze autoritățile locale cu acest scop.

Acest text [desire text_Ro gov 2013 iunie] a fost înmânat ministerelor de resort în contextul lansării raportului organizației Amnesty International despre trei cazuri de evacuare forțată în România (Cluj, Baia Mare și Piatra Neamț),

house of cards bucharest june 18

respectiv în cadrul campaniei acestei organizatii pentru interzicerea legislativă a evacuărilor forțate în România.


Tags: