Blocul pentru Locuire (2017-)

The BLOCK was formed following the actions of the groups campaigning for the right to housing, housing justice and the right to the city: Căși sociale ACUM!, FCDL, E-Romnja, Dreptul la Oraș, as well as the three editions of the Forum for Housing Justice organised together in recent years.

BLOCK SECTION ON THE WEBSITE (in RO)

BLOCK is a decentralised initiative of organisations fighting for the empowerment and political organisation of communities around these demands.

BLOCK has a structure open to those who act on the principles adopted and want to be involved in its common actions.

BLOC principles (defined in the BLOC MANIFEST):

 • Claim housing and other social and economic rights for all
 • Support the right of the working class including people working in the informal economy or in unpaid domestic work to adequate housing
 • Anti-racism and the fight against the racialisation of poverty
 • Empowering women against sexism, racism and classism particularly women affected by inadequate housing
 • Mobilising against various forms of social, housing and territorial inequality, exploitation and exclusion
 • Supporting the direct participation in action of groups affected by homelessness, evictions and other forms of housing injustice

Block for Housing website: bloculpentrulocuire.ro


BLOCUL s-a constituit în urma acțiunilor grupurilor militante pentru dreptul la locuire, dreptate locativă și dreptul la oraș: Căși sociale ACUM!, FCDL, E-Romnja, Dreptul la Oraș, dar și a celor trei ediții ale Forumului pentru justiție locativă organizate împreună în ultimii ani.

SECȚIUNEA BLOC PE SITE

BLOCUL este o inițiativă descentralizată de organizații ce luptă pentru împuternicirea și organizarea politică a comunităților în jurul acestor revendicări.

BLOCUL are o structură deschisă celor care acționează pe baza principiilor adoptate și doresc să se implice în acțiunile sale comune.

Principii BLOC (definite în MANIFESTUL BLOC):

 • Revendicarea dreptului la locuință și a altor drepturi social-economice pentru toți
 • Susținerea dreptului clasei lucrătoare inclusiv al persoanelor care lucrează în economia informală sau lucrează în gospodărie fără a fi remunerate la locuințe adecvate
 • Anti-rasismul și lupta împotriva rasializării sărăciei
 • Împuternicirea femeilor față de sexism, rasism și clasism în mod particular a femeilor afectate de lipsa unei locuințe adecvate
 • Mobilizarea împotriva diverselor forme de inegalitate, exploatare și excludere socială, locativă și teritorială
 • Sprijinirea participării directe în acțiuni a grupurilor afectate de lipsa unei locuințe adecvate, de evacuări și de alte forme ale nedreptății locative

Blocul pentru Locuire website: bloculpentrulocuire.ro